Farligt.
16 Prover av nya eller existerande explosiva ämnen eller föremål avsedda för bl.a. provning, klassificering, forskning och utveckling, kvalitetskontroll eller varuprov, får transporteras enligt anvisning av behörig myndighet (se 2.2.1.1.3). Explosiva prover som inte är fuktade eller flegmatiserade ska begränsas till 10 kg i små förpackningar enligt anvisning av behörig myndighet. Explosiva prover som är fuktade eller flegmatiserade är begränsade till 25 kg.
23 Detta ämne är brandfarligt endast under extrema brandbetingelser i slutna utrymmen.
32 Detta ämne i annan form omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
37 Detta ämne omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om det är ytbelagt.
38 Detta ämne omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om det innehåller högst 0,1 viktsprocent kalciumkarbid.
39 Detta ämne omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om det innehåller mindre än 30 viktsprocent eller minst 90 viktsprocent kisel.
43 Om dessa ämnen överlämnas till transport som pesticider ska de transporteras under tillämplig pesticidbenämning och i överensstämmelse med gällande bestämmelser för pesticider (se 2.2.61.1.10 - 2.2.61.1.11.2).
45 Antimonsulfider och -oxider med ett arsenikinnehåll på högst 0,5 % av totala massan omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
47 Ferricyanider och ferrocyanider omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
48 Innehåller detta ämne mer än 20 % cyanvätesyra är ämnet inte tillåtet för transport.
59 Dessa ämnen omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om de innehåller högst 50 % magnesium.
60 Ämnet är inte tillåtet för transport vid högre koncentration än 72 %.
61 Teknisk benämning som kompletterar den officiella transportbenämningen ska vara den allmänt brukliga av ISO upptagna benämningen (se ISO 1750:1981 ”Pesticides and other agrochemicals – common names”, med ändring), annan benämning som upptas iWHO ”Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification” eller benämningen på den aktiva substansen (se även 3.1.2.8.1 och 3.1.2.8.1.1).
62 Detta ämne omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om det innehåller högst 4 % natriumhydroxid.
65 Väteperoxid i vattenlösning innehållande mindre än 8 % väteperoxid omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
66 Cinnober (kvicksilversulfid (HgS)) omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
103 Ammoniumnitrit och blandningar av en oorganisk nitrit med ett ammoniumsalt är ej tillåtna för transport.
105 Nitrocellulosa som motsvarar beskrivningen av UN 2556 eller 2557 får tillordnas klass 4.1.
113 Transport av kemiskt instabila blandningar är inte tillåten.
119 Kylaggregat omfattar maskiner och annan utrustning, som är speciellt konstruerade för att hålla livsmedel eller andra produkter vid en låg temperatur i ett inre utrymme, samt klimatanläggningar. Kylaggregat och komponenter till kylaggregat omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om de innehåller mindre än 12 kg gas av klass 2, grupp A eller O eller mindre än 12 liter ammoniaklösning (UN 2672).
122 Sekundärfaror, eventuella kontroll- och nödtemperaturer samt UN-nummer (gruppbenämningar) för alla för närvarande klassificerade beredningar av organiska peroxider är angivna i ADR referensnr. 2.2.52.4.
127 Ett annat inert ämne eller en annan inert blandning får användas under förutsättning att dessa inerta ämnen har samma egenskaper för att okänsliggöra.
131 Det okänsliggjorda ämnet måste vara klart okänsligare än torr PETN.
135 Natriumdihydratsalt avdiklorisocyanursyramotsvarar inte kriterierna för klass 5.1 och omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-Ssåvida det inte motsvarar kriterierna för någon annan klass.
138 p-Brombensylcyanid omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
141 Ämnen som har genomgått nödvändig värmebehandling, så att de under transporten inte medför någon fara, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
142 Sojabönsmjöl, vilket har extraherats med lösningsmedel och innehåller högst 1,5 % olja och 11 % fukt och praktiskt taget inga brandfarliga lösningsmedel, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
144 Vattenlösning med högst 24 volymprocent alkohol omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
145 Alkoholhaltiga drycker i förpackningsgrupp III omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om de transporteras i behållare med en volym av högst 250 liter.
152 Klassificeringen av detta ämne beror på partikelstorleken och förpackningen, gränsvärden har hittills inte fastställts experimentellt. Tillämplig klassificering ska ske enligt bestämmelserna i 2.2.1.
153 Denna benämning gäller endast om det verifieras genom provning att ämnena varken är brännbara i kontakt med vatten eller visar tendens till självantändning, och att den utvecklade gasblandningen inte är brandfarlig.
163 Ett ämne som är namngivet i ämneslistan (tabell A), får inte transporteras under denna benämning. Ämnen, som transporteras under denna benämning, får innehålla högst 20 % nitrocellulosa, förutsatt att nitrocellulosan innehåller högst 12,6 % kväve (i torrsubstansen)
168 Asbest som är inbäddat eller bundet i ett naturligt eller syntetiskt bindemedel såsom cement, plast, asfalt, hartser eller mineraler), så att den under transporten inte kan avge en skadlig mängd asbestfibrer som inandas, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
Färdiga produkter, vilka innehåller asbest och inte uppfyller denna bestämmelse omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om de förpackas så att de under transporten inte kan frigöra en skadlig mängd asbestfibrer som kan inandas
169 Ftalsyraanhydrid i fast form och tetrahydroftalsyraanhydrid med högst 0,05 % maleinsyraanhydrid omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S. Ftalsyraanhydrid med högst 0,05 % maleinsyraanhydrid, som överlämnas för transport eller transporteras i smält tillstånd uppvärmt över sin flampunkt, ska tillordnas UN 3256.
172 För kolli som innehåller radioaktivt ämne med sekundärfara gäller att:

(a) kollina ska förses med en etikett som motsvarar varje ämnes sekundärfara. Motsvarande storetikett ska placeras på fordon eller container i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser för storetikettering

(b) ska kollin förses med etiketter som motsvarar varje sekundärfara som finns hos ämnet. Motsvarande storetiketter ska placeras på lastbärare i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Den föreskrivna beskrivningen för GODSDEKLARATION i ADR (5.4.1.2.5.1 (b)) ska
omfatta en beskrivning av dessa sekundärfaror (t.ex. ”SEKUNDÄRFARA: 3, 6.1”, namnet på beståndsdelarna, som till övervägande delen orsakar sekundärfarorna i fråga, och i tillämpliga fall förpackningsgruppen.
177 Bariumsulfat omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
178 Denna beteckning får endast användas med medgivande av behörig myndighet i avsändarlandet (se 2.2.1.1.3) och endast då ingen annan lämplig beteckning finns i kapitel 3.2, tabell A.
181 Kollin med detta ämne ska dessutom förses med en etikett enligt förlaga nr 1 (se 5.2.2.2.2), om inte behörig myndighet i avsändarlandet har godkänt att denna etikett utelämnas för det provade förpackningsslaget, eftersom provningsresultat har visat att ämnet inte uppvisar explosiva egenskaper i en sådan förpackning (se 5.2.2.1.9).
182 Gruppen alkalimetaller omfattar grundämnena litium, natrium, kalium, rubidium och cesium.
183 Gruppen alkaliska jordartsmetaller omfattar grundämnena magnesium, kalcium, strontium och barium.
186 (Borttagen)
188 Celler och batterier som överlämnas till transport omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S om följande bestämmelser är uppfyllda:

(a) en primär litiumcell eller cell med litiumlegering innehåller högst 1 g litium och en cell med litiumjoner har en nominell energi i wattimmar om högst 20 Wh,

(b) ett primärt litiumbatteri eller batteri med litiumlegering innehåller en totalmängd på högst 2 g litium och ett litiumjonbatteri har en nominell energi i wattimmar om högst 100Wh. Litiumjonbatterier som omfattas av denna bestämmelse ska vara märkta med nominell energi i wattimmar på ytterhöljet, förutom sådan tillverkade före den 1 januari 2009,

Anm När litiumbatterier i överensstämmelse med 2.2.9.1.7 (f) transporteras enligt denna särbestämmelse, får den totala mängden litium i alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga 1,5 g och den totala kapaciteten för alla litiumjonceller som finns i batteriet får inte överstiga 10Wh (se särbestämmelse 387).

(c) varje cell eller batteri uppfyller bestämmelserna i 2.2.9.1.7 (a), (e), (f) omtillämpligt samt (g),

(d) celler och batterier ska, om de inte är inbyggda i utrustning, vara förpackade i innerförpackningar som fullständigt omsluter cellen eller batteriet. Celler och batterier ska vara skyddade så att kortslutning förhindras. Detta innefattar skydd mot kontakt med elektriskt ledande material i samma förpackning som skulle kunna leda till kortslutning. Innerförpackningarna ska förpackas i kraftiga ytterförpackningar som överensstämmer med bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.5,

(e) celler och batterier som är inbyggda i utrustning, ska vara skyddade mot skador och kortslutning och utrustningen ska vara försedd med effektiva anordningar för att förhindra oavsiktlig aktivering. Denna bestämmelse gäller inte för anordningar som är avsedda att vara aktiva under transport (RFID-transpondrar, klockor, sensorer, etc.) och som inte kan generera farlig värmeutveckling. När batterier är inbyggda i utrustning, ska utrustningen förpackas i kraftiga ytterförpackningar som tillverkats av ändamålsenligt material med tillräcklig styrka och lämplig konstruktion i förhållande till förpackningens kapacitet och avsedda användningsområde, såvida inte batteriet har ett likvärdigt skydd från utrustningen den är inbyggd i.

(f) varje kolli ska förses med lämplig märkning för litiumbatterier, som visas i 5.2.1.9.

Detta krav gäller inte för
(i) kollin som innehåller knappcellsbatterier installerade i utrustning (inklusive kretskort), och
(ii) kollin som innehåller högst fyra celler eller högst två batterier installerade i utrustning i de fall sändningen innehåller högst två kollin.

När kollin placerats i en overpack, ska märkningen för litiumbatteri antingen vara väl synlig eller återges på utsidan av overpack som då även ska märkas med uttrycket ”OVERPACK”. Bokstäverna i uttrycket ”OVERPACK” ska vara minst 12 mm höga.

Anm Kollin som innehåller litiumbatterier som förpackats i överensstämmelse med del 4, kapitel 11, förpackningsinstruktion 695 eller 968, avsnitt IB i ICAO:s tekniska instruktioner och är försedda med märkningen enligt 5.2.1.9 (märkningen för litiumbatteri) och etikett enligt 5.2.2.2.2 etikettförlaga nr 9A, ska anses uppfylla bestämmelserna i denna särbestämmelse.

(g) såvida batterierna inte är inbyggda i utrustning, ska varje kolli kunna klara en fallprovning från 1,2 m höjd i kollits alla orienteringsriktningar utan att cellerna eller batterierna i kollit skadas, utan förskjutning av innehållet som leder till beröring mellan batterierna (eller cellerna) och utan att innehållet kommer ut, och
(h) såvida inte batterierna är inbyggda i utrustning eller förpackade med utrustning, får bruttovikten på kollina inte överstiga 30 kg.

I de ovan beskrivna bestämmelserna och i hela ADR/ADR-S avses med ”litiummängd” vikten litium i anoden i en primär litiumcell eller cell med litiumlegering. Det finns olika benämningar för primära litiumbatterier och litiumjonbatterier för att underlätta transport av dessa batterier vid vissa transportsätt och för att olika räddningsinsatser ska kunna tillämpas. När “utrustning” används i denna särbestämmelse avses utrustning där litiumcellerna eller -batterierna är elektrisk strömkälla för dess funktion.

Ett batteri med endast en cell, definierad enligt testhandboken, del III, delavsnitt 38.3.2.3 betraktas som en ”cell” och ska transporteras utifrån denna särbestämmelse enligt kraven för ”celler”.
190 Aerosolbehållare ska vara försedda med ett skydd mot oavsiktlig tömning. Aerosolbehållare med en volym på högst 50 ml som endast innehåller icke giftiga ämnen omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
191 Engångsbehållare för gas med en volym på högst 50 ml, som inte innehåller några giftiga ämnen, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
193 Denna benämning får endast användas för ammoniumnitratbaserade gödselmedel. De ska vara klassificerade enligt förfarandet i testhandboken, del III, avsnitt 39. Gödselmedel som uppfyller kriterierna för detta UN-nummer omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
194 Eventuell kontroll- och nödtemperatur samt gruppbenämningens UN-nummer för varje för närvarande klassificerat självreaktivt ämne anges i ADR (2.2.41.4).
196 Beredningar, som i laboratorieförsök varken detonerar i kaviterat tillstånd eller deflagrerar, inte reagerar vid upphettning under inneslutning och inte uppvisar någon explosionsförmåga, får transporteras under denna benämning. Beredningen ska också vara termiskt stabil (dvs temperaturen för självaccelererande sönderfall (SADT) för ett kolli på 50 kg uppgår till minst 60 °C). Beredningar som inte motsvarar dessa kriterier ska transporteras enligt bestämmelserna för klass 5.2.
198 Nitrocellulosa, lösningar, med högst 20 % nitrocellulosa, får transporteras som färg, parfymprodukter eller tryckfärg (se UN 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 och 3470).
199 Blyföreningar, som, om de är blandade i förhållandet 1:1000 med 0,07M saltsyra och omrörda under en timme i en temperatur på 23ºC ± 2 °C, uppvisar en löslighet på högst 5 %, (se ISO 3711:1990, “Lead chromate pigments and lead chromate – molybdate pigments – specifications and methods of test”) ”) räknas som icke lösliga och omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S såvida de inte motsvarar kriterierna för placering i någon annan klass.
201 Tändare och refiller till tändare ska uppfylla bestämmelserna i det land där de fyllts. De ska vara utrustade med ett skydd mot oavsiktlig tömning. Gasens vätskefas får inte överstiga 85 % av kärlets volym vid 15 °C. Kärlen och deras förslutningsanordningar ska motstå ett invändigt tryck, som motsvarar dubbla trycket av den kondenserade kolvätegasen vid temperaturen 55 °C. Ventilmekanismerna och tändanordningarna ska vara tätt förslutna, omslutna med tejp eller säkrade med andra medel, eller också vara konstruerade så att manövrering eller läckage av innehåll under transporten förhindras. Tändare får inte innehålla mer än 10 g kondenserad kolvätegas. Refiller till tändare får inte innehålla mer än 65 g kondenserad kolvätegas. Anm: För förbrukade tändare som insamlats separat, se särbestämmelse 654.
203 Denna benämning får inte användas för UN 2315 polyklorerade bifenyler, flytande, eller UN 3432 polyklorerade bifenyler, fasta.
205 Denna benämning får inte användas för UN 3155 pentaklorfenol.
207 Gjutmassa av plastföreningar får vara tillverkade av polystyren, polymetylmetakrylat eller någon annan polymer.
208 Den kommersiella kvaliteten av kalciumnitrathaltigt gödselmedel, som huvudsakligen består av ett dubbelsalt (kalciumnitrat och ammoniumnitrat), vilket innehåller högst 10 % ammoniumnitrat och minst 12 % kristallvatten, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
210 Toxiner från växter, djur eller bakterier som innehåller smittförande ämnen eller toxiner som ingår i smittförande ämnen är ämnen i klass 6.2.
215 Denna benämning gäller endast för tekniskt rent ämne eller för beredningar med detta ämne som har en SADT på över 75ºC. Därför gäller den inte för beredningar som är självreaktiva (för självreaktiva ämnen, se 2.2.41.4). Homogena blandningar med högst 35 viktprocent azodikarbonamid och minst 65 % av ett inert ämne omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, såvida inte kriterierna för någon annan klass uppfylls.
216 Blandningar av fasta ämnen som inte omfattas av bestämmelserna i ADR/ADRS, med brandfarliga vätskor får transporteras under denna benämning utan tillämpning av klassificeringskriterierna för klass 4.1, förutsatt att ingen fri vätska syns vid lastning av ämnet eller förslutning av förpackningen, fordonet eller containern. Tätt förslutna småförpackningar och föremål, som innehåller mindre än 10 ml av en brandfarlig vätska i förpackningsgrupp II eller III
217 Blandningar av fasta ämnen, som inte omfattas av bestämmelserna i ADR/ADR-S, med giftiga vätskor får transporteras under denna benämning utan tillämpning av klassificeringskriterierna för klass 6.1, förutsatt att ingen fri vätska syns vid lastning av ämnet eller förslutning av förpackningen, fordonet eller containern. Denna benämning får inte användas för fasta ämnen, som innehåller ett flytande ämne i förpackningsgrupp I.
218 Blandningar av fasta ämnen, som inte omfattas av bestämmelserna i ADR/ADR-S, med frätande vätskor får transporteras under denna benämning utan tillämpning av klassificeringskriterierna för klass 8, förutsatt att ingen fri vätska syns vid lastning av ämnet eller förslutning av förpackningen, fordonet eller containern.
219 Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMMO) och genetiskt modifierade organismer (GMO), som är förpackade och märkta i enlighet med 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P904, omfattas inte av några andra bestämmelser i ADR/ADR-S. Om GMMO eller GMO motsvarar kriterierna för klass 6.1 eller 6.2 ska bestämmelserna i ADR/ADR-S om transport av giftiga ämnen eller smittförande ämnen tillämpas.
220 Omedelbart efter den officiella transportbenämningen ska endast den tekniska benämningen för den brandfarliga flytande beståndsdelen i lösningen eller blandningen anges inom parentes.
221 Ämnen som omfattas av denna benämning får inte tillhöra förpackningsgrupp I.
224 Ämnet ska under normala transportbetingelser förbli flytande, om det inte kan visas genom provning att känsligheten inte är större i fryst tillstånd än i flytande tillstånd. Vid temperaturer över –15 ºC får det inte frysa.
225 Brandsläckare som omfattas av denna benämning får vara utrustad med sprängpatron för att säkerställa dess funktion (sprängpatron för mekanisk drivning enligt klassificering 1.4C eller 1.4S), utan att tillhörigheten till klass 2, grupp A eller O enligt avsnitt 2.2.2.1.3, därigenom förändras, förutsatt att totalmängden deflagrerande explosivämnen (drivmedel) omfattar högst 3,2 g per brandsläckare.

Brandsläckare ska tillverkas, provas, godkännas och märkas enligt bestämmelserna som tillämpas i tillverkningslandet.

Anm ”Bestämmelser som tillämpas i tillverkningslandet” innebär de bestämmelser som är tillämpliga i tillverkningslandet eller i användarlandet. Brandsläckare under denna benämning inkluderar:

(a) portabla brandsläckare för manuell hantering och användning,

(b) brandsläckare för installation i luftfartyg,

(c) brandsläckare monterade på hjul för manuell hantering,

(d) brandsläckarutrustning monterad på hjul eller på hjulförsedda plattformar eller enheter, som dras eller förflyttas som en släpvagn, och

(e) brandsläckare bestående av ett icke rullbart tryckfat och utrustning, och som hanteras med till exempel gaffeltruck eller lyftkran vid lastning eller lossning.
226 Beredningar av dessa ämnen som innehåller minst 30 % icke flyktiga, icke brandfarliga medel för att okänsliggöra omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
227 Efter att ha okänsliggjorts med vatten och oorganiska inerta ämnen får urinämnesnitrathalten inte överskrida 75 viktsprocent och blandningen får inte vid provning enligt testserie 1 (a) i testhandboken, del I, kunna bringas till detonation.
228 Blandningar som inte motsvarar kriterierna för brandfarliga gaser ska transporteras under UN 3163.
230 Litiumceller och litiumbatterier får transporteras enligt denna benämning om de uppfyller bestämmelserna i ADR referensnr. 2.2.9.1.7.
235 Denna benämning gäller föremål, som innehåller explosivämnen i klass 1 och som även kan innehålla farligt gods i andra klasser. Föremålen används till personligt skydd i fordon, fartyg eller luftfartyg, till exempel gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler, bältesförsträckare samt pyromekanisk utrustning.
236 Polyesterhartssatser består av en huvudkomponent (endera klass 3 eller klass 4.1, förpackningsgrupp II eller III) och ett aktiveringsmedel (organisk peroxid). Den organiska peroxiden ska vara av typ D, E eller F och får inte fordra någon temperaturkontroll. Förpackningsgruppen enligt de kriterier för klass 3 eller klass 4.1, utifrån vad som är tillämpligt, som tillämpas på huvudkomponenten ska vara II eller III. De angivna mängdbegränsningarna i ADR tabell A kolumn (7a) avser huvudkomponenten.
237 Membranfiltren inklusive papperssiktarken och överdrags- och förstärkningsmaterial etc. som finns under transporten, får inte vid någon av de i testhandboken del 1 testserie 1 (a) beskrivna provningarna tendera att överföra en detonation.

Därutöver kan behörig myndighet utgående från resultat av lämpliga provningar av förbränningshastighet med beaktande av standardprovningar i testhandboken del III, avsnitt 33.2.1 fastställa att membranfilter av nitrocellulosa i den form de avses transporteras inte omfattas av de för brandfarliga fasta ämnen i klass 4.1 gällande bestämmelserna.
238 (a) Batterier räknas som läckagesäkra om de klarar nedan angivna vibrationsoch tryckprovning utan vätskeläckage.

Vibrationsprovning:
Batteriet spänns fast på provplattan i en vibrationsmaskin och utsätts för en enkel sinusformad rörelse med amplituden 0,8 mm (1,6 mm totalutslag). Frekvensen varieras mellan 10 Hz och 55 Hz i steg om 1 Hz/min.
Hela frekvensområdet genomlöps i båda riktningar på 95 ± 5 minuter för varje montering (vibrationsriktning) av batteriet. Batteriet provas lika länge i tre olika lägen med mot varandra vinkelräta vibrationsriktningar (innefattande ett läge då eventuella fyllnings- och ventilationsöppningar är uppochner).

Tryckprovning:
Efter utfört vibrationsprov lagras batteriet i sex timmar vid 24ºC ± 4ºC medan det utsätts för en tryckskillnad på minst 88 kPa. Batteriet provas under minst sex timmar i vart och ett av tre lägen med mot varandra vinkelräta lodriktningar (innefattande ett läge då eventuella fyllnings- och ventilationsöppningar är uppochner).


(b) Läckagesäkra batterier omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om elektrolyten vid en temperatur av 55ºC i händelse av brott eller sprickor i behållaren inte läcker, ingen fri vätska finns som kan komma ut och polerna hos batteriet i transportfärdig förpackning är säkrade mot kortslutning.
239 Batterier eller celler får inte innehålla andra farliga ämnen än natrium, svavel och/eller natriumföreningar (t.ex. natriumpolysulfider och natriumtetrakloraluminater). Batterier eller celler som har sådan temperatur att det natrium de innehåller kan bli flytande får överlämnas till transport endast med tillstånd av behörig myndighet i ursprungslandet och enligt villkor fastställda av denna. Om ursprungslandet inte är fördragspart till ADR, ska behörig myndighet i det första ADR-land som berörs av transporten godkänna tillståndet och transportvillkoren.

Celler ska bestå av tätt förslutna metallhus, vilka fullständigt omsluter de farliga ämnena och är tillverkade och förslutna så att innehållet under normala transportbetingelser inte kan komma ut.

Batterier ska bestå av celler som är fullständigt inneslutna och säkrade i ett metallhus, vilket är tillverkat och tillslutet så att under normala transportbetingelser utflöde av farliga ämnen förhindras
240 Denna benämning ska endast tillämpas på fordon som drivs med våta batterier, natriummetallbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och utrustning som drivs med våta batterier eller natriumbatterier och som transporteras med batterierna installerade. Litiumbatterier ska uppfylla kraven i ADR refnr. 2.2.9.1.7 förutom när särbestämmelse 667 kan tillämpas.

I denna särbestämmelse anses fordon vara anordningar som är självdrivande och konstruerade att transportera en eller flera personer eller gods. Exempel på sådana fordon är eldrivna bilar, motorcyklar, skotrar, tre- eller fyrhjuliga fordon eller motorcyklar, lastbilar, lokomotiv, cyklar (cyklar med elmotor) och andra fordon av denna typ (t.ex. självbalanserande fordon eller fordon utan sittplats), rullstolar, åkgräsklippare, självgående jordbruks- och anläggningsmaskiner, båtar och luftfartyg. Detta inkluderar fordon som transporteras i en förpackning. I dessa fall får delar av fordonet demonteras för att det ska få plats i förpackningen.

Exempel på utrustning är gräsklippare, städmaskiner eller modellbåtar och modellflygplan. Utrustning som drivs av primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier ska tillordnas UN 3091 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, I UTRUSTNING eller UN 3091 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, FÖRPACKADE MED UTRUSTNING eller UN 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING eller UN 3481 LITIUMJONBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING beroende på vilken som är tillämplig.

Hybridbilar som drivs av både en intern förbränningsmotor och våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batteriet eller batterierna installerade, ska tillordnas UN 3166 FORDON, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3166 FORDON, MED RANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL beroende på vilken som är tillämplig. Fordon som innehåller en bränslecell ska tillordnas UN 3166 FORDON, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3166 FORDON, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL beroende på vilken som är tillämplig.

Fordon får innehålla annat farligt gods än batterier (t.ex. brandsläckare, ackumulatorer med komprimerad gas eller säkerhetsanordningar) som krävs för deras funktion eller driftsäkerhet utan att detta farligt gods omfattas av några ytterligare krav, om inte annat anges i ADR
241 Beredningen ska framställas så att den förblir homogen och det inte sker någon separation under transport.

Bestämmelserna i ADR/ADR-S omfattar inte beredningar med låg halt av nitrocellulosa, vilka inte uppvisar farliga egenskaper när de genomgår provning för bestämning av deras förmåga till detonation, deflagration eller explosion vid uppvärmning i ett slutet kärl enligt metoder i testserie 1(a), 2(b) och 2(c) i testhandboken, del I, och inte heller uppträder som brandfarliga fasta ämnen om de genomgår provning nr 1 i testhandboken, del III, avsnitt 33.2.1.4 (för dessa provningar ska ämnet om nödvändigt malas och siktas till kornstorleken högst 1,25 mm).
242 Svavel omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S när det bearbetats till en speciell form (t.ex. pärlor, granulat, pellets, tabletter eller flingor).
243 Bensin för användning i motorer med gnisttändning (t.ex. i bilar, stationära motorer och andra motorer) ska oavsett variationer i flyktighet tillordnas denna benämning.
244 Denna benämning omfattar t.ex. aluminiumslagg, aluminiumskimmings, begagnade katoder, begagnade behållarinklädnader och aluminiumsaltslagg.
247 Alkoholhaltiga drycker med mer än 24 volymprocent men högst 70 volymprocent alkohol får, om transporten ingår i tillverkningsprocessen, med avvikelse från bestämmelserna i kapitel 6.1, transporteras i träfat över 250 liter men högst 500 liter, som där så är tillämpligt uppfyller de allmänna bestämmelserna om förpackningar (i AR 4.1.1), under följande villkor:

(a) träfatens täthet ska kontrolleras före fyllning,

(b) för vätskans expansion ska ett tillräckligt tomrum (minst 3 %) lämnas,

(c) träfaten ska transporteras med sprunden riktade uppåt, och

(d) träfaten ska transporteras i containrar, som uppfyller kraven i konventionen om säkra containrar (CSC). Varje träfat ska fästas i en särskild vagga och kilas fast med lämpliga medel så att varje förskjutning under transporten är utesluten.
249 Ferrocerium som är stabiliserat mot korrosion och innehåller minst 10 % järn, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
250 Denna benämning får endast användas för prov av kemiska ämnen, som tagits för analysändamål i samband med tillämpning av överenskommelsen om förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen och destruktion av sådana vapen. Transport av ämnen som omfattas av denna benämning, ska ske enligt den metodsekvens och de procedurer för skydd och säkerhet, som bestämts av Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) (i Sverige: ISP - Inspektionen för strategiska produkter)..

Det kemiska provet får transporteras först efter att behörig myndighet eller generaldirektören för OPWC (i Sverige: ISP Inspektionen för strategiska produkter) utfärdat godkännande och om provet uppfyller följande bestämmelser:

(a) det ska förpackas i enlighet med förpackningsinstruktion 623 (se tabell S 3 8 i kompletteringsvolymen) i ICAO:s tekniska instruktioner,

(b) vid transport ska ett exemplar av godkännandehandlingen för transporten, i vilken mängdrestriktioner och förpackningsbestämmelser finns angivna, bifogas godsdeklarationen.
251 Benämningen KEMISATS, REAGENSSATS eller FÖRSTA FÖRBANDSSATS avser lådor, kassetter m.m. som innehåller små mängder farligt gods att användas i exempelvis medicinskt syfte eller analys-, provnings eller reparationssyfte. Sådana satser får inte innehålla farligt gods för vilket mängden ”0” anges vid begränsad mängd. Beståndsdelar av sådana satser får inte reagera farligt med varandra.

Totalmängden farligt gods i en sats får inte överstiga 1 liter eller 1 kg. Förpackningsgruppen som ska tillordnas hela satsen är den striktaste av de förpackningsgrupper som gäller för de enskilda ämnen som ingår i satsen.

När satsen innehåller farligt gods som inte har inplacerats i någon förpackningsgrupp behöver ingen förpackningsgrupp anges i godsdeklarationen.

Satser som transporteras på fordon, i syfte att användas till första hjälpen eller användning på plats, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.

Kemisatser, reagenssatser och första förbandssatser som innehåller farligt gods i innerförpackningar i mängder, som inte överstiger mängdbegränsningarna för begränsade mängder som gäller för respektive ämne i får transporteras enligt bestämmelserna för begränsad mängd
252 Vattenlösning av ammoniumnitrat med högst 0,2 % brännbara ämnen och koncentration högst 80 % omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om ammoniumnitratet förblir löst under alla transportförhållanden.
266 Detta ämne får inte transporteras, om det innehåller mindre alkohol, vatten eller flegmatiseringsmedel än angivet, såvida inte behörig myndighet har utfärdat ett särskilt tillstånd.
267 Blandsprängämne, typ C, som innehåller klorater, ska separeras från explosivämnen som innehåller ammoniumnitrat eller andra ammoniumsalter.
270 Vattenlösningar av oorganiska fasta nitrater i klass 5.1 motsvarar inte kriterierna för klass 5.1, om koncentrationen av ämnen i lösningen vid den lägsta temperaturen under transporten inte överstiger 80 % av mättnadsgränsen.
271 Laktos, glukos eller liknande ämnen får användas som medel för att okänsliggöra förutsatt att ämnet innehåller minst 90 viktsprocent medel för att okänsliggöra. MSB kan godkänna att dessa blandningar klassificeras i klass 4.1 baserat på provning enligt testserie 6(c) i testhandboken, del I, avsnitt 16, som genomförs på minst tre förpackningar i transportfärdigt skick.

Blandningar innehållande minst 98 viktsprocent medel för att okänsliggöra omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.

Kollin innehållande blandningar med minst 90 viktsprocent medel för att okänsliggöra behöver inte förses med etikett enligt förlaga nr 6.1.
272 Detta ämne får transporteras enligt bestämmelserna för klass 4.1 endast med särskilt tillstånd av MSB (se UN 0143 eller UN 0150 beroende på vad som är tillämpligt).
273 Maneb eller beredningar med maneb, som är stabiliserade mot självupphettning, behöver inte tillordnas klass 4.2, om det kan visas genom provning att en kubisk volym av 1 m3 av ämnet inte självantänder och att temperaturen i mitten av provet inte överstiger 200°C, om provet hålls vid en konstant temperatur av minst 75°C ± 2°C under en period av 24 timmar.
274 De officiella transportbenämningarna för samlingsbenämningar och N.O.S.- benämningar, ska kompletteras med godsets tekniska benämning. För explosiva ämnen och föremål i klass 1 får beskrivningen av det farliga godset kompletteras med ytterligare beskrivning som anger handelsnamn eller militära benämningar. De tekniska benämningarna ska anges inom parentes omedelbart efter den officiella transportbenämningen. En ändamålsenlig precisering, såsom ”innehåller” eller ”innehållande” eller andra betecknande uttryck, såsom ”blandning”, ”lösning” osv. samt procentandelen av den tekniska beståndsdelen får likaså användas. Exempel:
”UN 1993 BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (innehåller xylen och bensen), 3, II”.
278 Detta ämne får klassificeras och transporteras endast med MSB:s tillstånd, utgående från resultat av provningarna enligt testserie 2 och en provning enligt testserie 6(c) i testhandboken, del I, på kollin i transportfärdigt skick. MSB ska fastställa förpackningsgrupp med den för testserie 6(c) använda förpackningstypen som underlag
279 I stället för en strikt tillämpning av klassificeringskriterierna i ADR/ADR-S har detta ämne klassificerats eller inplacerats i en förpackningsgrupp baserat på erfarenhetsmässig påverkan på människan.
280 Denna benämning gäller för säkerhetsutrustning i fordon, fartyg eller luftfartyg, till exempel gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler, bältesförsträckare samt pyromekanisk utrustning, som innehåller farligt gods i klass 1 eller andra klasser, när de transporteras som komponenter och när dessa föremål har provats i transportfärdigt skick i överensstämmelse med testserie 6(c) i del I i testhandboken utan att någon explosion i anordningen, sönderslagning av anordningens hölje eller av tryckkärlet och varken splitterverkan eller termisk reaktion har kunnat konstateras, som skulle kunnat förhindra brandbekämpningsåtgärder eller andra nödlägesåtgärder i den omedelbara omgivningen.

Denna benämning gäller inte för livräddningsutrustning beskriven i särbestämmelse 296 (UN 2990 och 3072).
283 Föremål som innehåller gas och används som stötdämpare, inklusive stötenergiabsorberande anordningar eller tryckluftfjädring omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, förutsatt att:

(a) föremålen har en gasbehållare med volym högst 1,6 liter och ett laddningstryck på högst 280 bar, varvid produkten av volym (liter) och laddningstryck (bar) inte överstiger 80 (dvs. 0,5 liter volym och 160 bar laddningstryck, 1 liter volym och 80 bar laddningstryck, 1,6 liter volym och 50 bar laddningstryck, 0,28 liter volym och 280 bar laddningstryck),

(b) föremålen har ett sprängtryck, som hos produkter med en volym hos gasbehållaren på högst 0,5 liter motsvarar minst det fyrfaldiga laddningstrycket och hos produkter med en volym hos gasbehållaren över 0,5 liter minst det femfaldiga laddningstrycket vid 20 °C,

(c) föremålen tillverkas av material som inte splittras vid brott,

(d) föremålen tillverkas i enlighet med en kvalitetssäkringsstandard som kan godkännas av behörig myndighet, och

(e) konstruktionstypen har genomgått en brandprovning som verifierar att det invändiga trycket i föremålet avlastas genom en smältsäkring eller annan tryckavlastningsanordning, så att föremålet inte kan splittras eller slungas iväg.
284 En syregenerator, kemisk, som innehåller oxiderande ämnen ska uppfylla följande villkor:

(a) Generatorn, om den innehåller en anordning för utlösning av explosivämnen, får transporteras under denna benämning endast om den uteslutits ur klass 1 enligt ADR (Anm till 2.2.1.1.1 (b)).

(b) Generatorn ska oförpackad klara en fallprovning från 1,8 m höjd mot en styv, icke fjädrande, plan och horisontell yta i den position som har störst sannolikhet att ge skada, utan läckage av innehåll och utan att den aktiveras.

(c) När en generator är utrustad med en aktiveringsanordning ska den ha minst två effektiva säkringsanordningar mot oavsiktlig aktivering.
286 Membranfilter av nitrocellulosa som omfattas av denna benämning och har en vikt av högst 0,5 g omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om de förekommer ett och ett i ett föremål eller i ett tätt förslutet paket.
288 Dessa ämnen får klassificeras och transporteras endast med MSB tillstånd, utgående från resultat av provningarna enligt testserie 2 och en provning enligt testserie 6(c) i testhandboken, del I, på kollin i transportfärdigt skick.
289 Säkerhetsutrustning, elektriskt initierad, och säkerhetsutrustning, pyroteknisk, som är monterade i fordon, vagnar, fartyg eller luftfartyg eller i monteringsfärdiga komponenter, som rattstänger, dörrpaneler, säten etc. omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S
290 Om detta radioaktiva ämne uppfyller definitioner och kriterier för någon annan uppräknad klass i ADR, ska det klassificeras i enlighet med följande:

(a) Om ämnet uppfyller kriterierna för farligt gods i reducerade mängder ska förpackningarna vara i enlighet med dessa bestämmelser och uppfylla provningsbestämmelserna. Alla övriga bestämmelser tillämpliga på radioaktivt ämne, undantaget kolli, ska tillämpas utan hänvisning till den andra klassen.

(b) Om mängden överstiger gränserna för reducerade mängder, ska ämnet klassificeras i enlighet med den dominerande sekundärfaran. Godsdeklarationen ska beskriva ämnet med UN-nummer och officiell transportbenämning tillämplig för den andra klassen, kompletterad med tillämplig benämning på det radioaktiva undantagna kollit. Ämnet ska transporteras enligt bestämmelserna tillämpliga för det UN-numret.
Nedan anges ett exempel på hur uppgifterna anges i godsdeklarationen: ”UN 1993 Brandfarlig vätska, n.o.s. (etanol- och toluenblandning), Radioaktivt ämne, undantaget kolli – begränsad mängd, 3, PG II”.

(c) Ämnen som är klassificerade enligt (b) får inte transporteras som begränsad mängd.

(d) Om ämnet uppfyller en särbestämmelse som undantar det från alla bestämmelser om farligt gods i övriga klasser, ska det klassificeras i enlighet med tillämpligt UN-nummer i klass 7.
291 Kondenserade brandfarliga gaser ska innehållas i komponenter till kylaggregat. Dessa komponenter ska vara konstruerade och provade för minst tre gånger arbetstrycket hos kylaggregatet.

Kylaggregaten ska vara konstruerade och tillverkade så att under normala transportbetingelser den kondenserade gasen innehålls och risk för brott eller sprickor hos komponenter under tryck kan uteslutas.

Kylaggregat och komponenter till kylaggregat som innehåller mindre än 12 kg gas omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
293 För tändstickor gäller följande definitioner:

(a) Stormtändstickor är tändstickor, vars huvud är försett med en friktionskänslig tändsats och en pyroteknisk sats, som brinner med liten eller ingen låga men med stark hetta.

(b) Säkerhetständstickor är tändstickor, som är kombinerade eller förbundna med brevet eller asken och endast kan antändas mot en preparerad yta genom friktion.

(c) Tändstickor av alltändartyp (”strike anywhere”) är tändstickor, som kan antändas mot en fast yta genom friktion.

(d) Vaxtändstickor är tändstickor, som genom friktion kan antändas mot såväl en preparerad som en fast yta.
295 Det är inte nödvändigt att förse varje batteri med märkning och etiketter, om motsvarande märkning och etikett placerats på pallasten.
296 Dessa benämningar gäller för livräddningsutrustning, såsom livflottar, flytvästar eller självuppblåsande rutschbanor. UN 2990 omfattar självuppblåsande livräddningsutrustning och UN 3072 icke-självuppblåsande livräddningsutrustning. Livräddningsutrustning får innehålla:

(a) signalutrustningar (klass 1), vilka kan innefatta rök- och lyssignalammunition och är placerade i förpackningar, som skyddar dem mot oavsiktlig utlösning,

(b) endast UN 2990 får innehålla patroner – drivanordningar i riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp S – för självuppblåsningsmekanismen, förutsatt att mängden explosivämne per räddningsutrustning inte överstiger 3,2 g,

(c) komprimerade eller kondenserade gaser i klass 2, grupp A och O,

(d) batterier (ackumulatorer) (klass 8) och litiumbatterier (klass 9),

(e) första hjälpen-utrustningar eller reparationsutrustningar, som innehåller små mängder farligt gods (t.ex. ämnen i klass 3, 4.1, 5.2, 8 eller 9), eller

(f) tändstickor av alltändartyp, som är placerade i förpackningar, vilka skyddar dem mot oavsiktlig antändning.

Livräddningsutrustning förpackad i kraftiga och styva ytterförpackningar med en total bruttovikt på maximalt 40 kg, som inte innehåller farligt gods förutom komprimerad eller kondenserad gas i klass 2, grupp A eller grupp O, i kärl som inte överstiger 120 ml och som är installerade med enda syfte att aktivera livräddningsutrustningen, omfattas inte av kraven i ADR/ADR-S.
300 Fiskmjöl eller fiskrens får inte lastas om temperaturen vid lastningstillfället överstiger 35°C eller är 5°C över omgivningstemperaturen, varvid det högsta värdet gäller.
301 Denna benämning ska endast tillämpas på maskiner och utrustning som innehåller rester av farligt gods eller som är en ”integrerad” del av maskiner och utrustning. Den får inte användas för maskiner eller utrustning för vilka en transportbenämning redan finns i tabell A i kapitel 3.2. Maskiner och utrustning som transporteras enligt denna benämning får endast innehålla farligt gods som är godkända att transporteras enligt bestämmelserna i kapitel 3.4 (begränsad mängd).

Mängden farligt gods i maskiner och utrustning ska inte överstiga mängdbegränsningarna för begränsade mängder som gäller för respektive ämne i maskinen och utrustningen enligt kapitel 3.2, tabell A, kolumn (7a). Om maskinen eller utrustning innehåller mer än ett ämne som är farligt gods ska varje ämne vara inneslutet för att förhindra att de reagerar farligt med varandra under transporten (se 4.1.1.6). När det är nödvändigt att säkerställa att flytande farligt gods hålls kvar ska riktningspilar fästas på två motsatta vertikala sidor med pilarna i rätt riktning enligt 5.2.1.10.

Anm
Hänvisningen till "en transportbenämning som redan finns" i denna särbestämmelse omfattar inte specifika N.O.S.-benämningar för UN 3537 till 3548.
302 Gasbehandlade lastbärare (CTU) som inte innehåller något annat farligt gods, omfattas endast av bestämmelserna i ADR kapitel 5.5.2.
303 Kärl ska tillordnas klassificeringskoden för den gas eller gasblandning de innehåller, vilken bestäms enligt bestämmelserna i ADR 2.2.2.
304 Denna benämning får endast användas för transport av ej aktiverade batterier som innehåller kaliumhydroxid, torr, och är avsedda att aktiveras före användning genom att lämplig mängd vatten tillsätts till varje enskild cell.
305 Dessa ämnen omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S vid koncentrationer om högst 50 mg/kg.
306 Denna benämning får endast användas för ämnen som är för okänsliga för inplacering i klass 1 vid provning enligt testserie 2 (se testhandboken, del I).
307 Denna benämning får endast användas för homogena blandningar, som innehåller ammoniumnitrat som huvudbeståndsdel inom följande gränsvärden:

(a) Minst 90 % ammoniumnitrat och högst 0,2 % sammanlagt av brännbart/organiskt material, uttryckt som kolekvivalent och i förekommande fall med tillsatta oorganiska ämnen som är inerta gentemot ammoniumnitrat, eller

(b) Under 90 % men över 70 % ammoniumnitrat med andra oorganiska ämnen, eller över 80 % men under 90 % ammoniumnitrat i blandning med kalciumkarbonat och/eller dolomit och/eller mineraliskt kalciumsulfat samt med högst 0,4 % sammanlagt av brännbart/organiskt material, uttryckt som kolekvivalent, eller

(c) Gödselmedel baserade på ammoniumnitrat av kvävetyp, som innehåller blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat med över 45 % men under 70 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % sammanlagt av brännbart/organiskt material, uttryckt som kolekvivalent, så att summan av den procentuella sammansättningen av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat överstiger 70 %.
309 Denna benämning gäller för ej känsliggjorda emulsioner, suspensioner och geler, som huvudsakligen består av en blandning av ammoniumnitrat och bränsle, avsedda för framställning av blandsprängämne typ E efter en obligatorisk förbearbetning före användning.

Blandningen för emulsioner har följande typiska sammansättning: 60-85 % ammoniumnitrat, 5-30 % vatten, 2-8 % bränsle, 0,5-4 % emulgeringmedel, 0 10 % lösliga flamskyddsmedel samt spårtillsatser.

Ammoniumnitrat får delvis ersättas med andra oorganiska nitratsalter.

Blandningen för suspensioner och geler har följande typiska sammansättning: 60 85 % ammoniumnitrat, 0-5 % natrium- eller kaliumperklorat, 0-17 % hexaminnitrat eller monometylaminnitrat, 5-30 % vatten, 2-15 % bränsle, 0,5 4 % förtjockningsmedel, 0-10 % lösliga flamskyddsmedel samt spårtillsatser.

Ammoniumnitrat får delvis ersättas med andra oorganiska nitratsalter. Ämnena ska klara testserie 8 i testhandboken, del I, avsnitt 18, och godkännas av MSB .
310 Provningsbestämmelserna i testhandboken, del III, delavsnitt 38.3 gäller inte för produktionsserier på högst 100 celler eller -batterier eller för produktions-prototyper av celler och -batterier, när de är förpackade enligt förpackningsinstruktion P909 i 4.1.4. i ADR.

Skadade eller defekta celler, batterier, eller celler och batterier i utrustning ska transporteras enligt särbestämmelse 376 och förpackas enligt förpackningsinstruktionerna P908 i 4.1.4.1 eller LP904 av 4.1.4.3 i ADR, beroende på vad som är tillämpligt.

Celler, batterier, eller celler och batterier i utrustning som transporteras för bortskaffande eller återvinning får förpackas enligt särbestämmelse 377 och förpackningsinstruktion P909 i 4.1.4.1 i ADR.
311 Ämnena får endast transporteras under denna benämning med MSB:s tillstånd, baserat på resultatet av tillämplig provning enligt testhandboken, del I. Förpackningen ska säkerställa att procenthalten lösningsmedel inte vid något tillfälle under transporten sjunker under det i behörig myndighets tillstånd fastställda värdet.
312 Fordon som drivs av en bränslecellsmotor ska tilldelas benämningen UN 3166 FORDON, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3166 FORDON, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL beroende på vilken som är tillämplig.
Dessa benämningar omfattar även hybridelektriska fordon som drivs med både en bränslecell och en förbränningsmotor med våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batterierna installerade.

Andra fordon som innehåller en förbränningsmotor ska tilldelas benämningen UN 3166 FORDON, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3166 FORDON, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL beroende på vilken som är tillämplig. Dessa benämningar omfattar även hybridelektriska fordon som drivs med både en förbränningsmotor och våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batterierna installerade.

Litiumbatterier ska uppfylla kraven i 2.2.9.1.7 i ADR förutom när särbestämmelse 667 kan tillämpas.
314 (a) Dessa ämnen är benägna att sönderfalla exotermt vid förhöjd temperatur. Sönderfallet kan utlösas av värme eller föroreningar (t.ex. pulverformiga metaller (järn, mangan, kobolt, magnesium) och deras föreningar).

(b) Under transporten får dessa ämnen inte utsättas för direkt solstrålning eller värmekällor och de ska lastas av på tillräckligt ventilerade platser.
315 Denna benämning får inte användas för ämnen i klass 6.1, som motsvarar de i ADR kapitel 2.2.61.1.8 beskrivna kriterierna för förpackningsgrupp I beträffande giftighet vid inandning.
316 Denna benämning gäller endast för kalciumhypoklorit, torr, som transporteras i form av tabletter, som inte smular sig.
317 ”Undantaget fissilt” gäller endast för fissila ämnen och kollin som innehåller fissila ämnen som är undantagna i enlighet med ADR ref.nr 2.2.7.2.3.5
318 För dokumentationsändamål ska den officiella transportbenämningen kompletteras med teknisk benämning (se SP 274). Om de smittförande ämnen som ska transporteras inte är kända, men det finns misstanke om att de motsvarar kriterierna för att ingå i kategori A och för tillordning till UN 2814 eller 2900, ska texten ”Misstanke om smittförande ämne i kategori A” anges efter den officiella transportbenämningen inom parentes i godsdeklarationen.
319 Ämnen och kollin, som förpackas respektive märks i överensstämmelse med förpackningsinstruktion P650 omfattas inte av några ytterligare bestämmelser i ADR/ADR-S.
321 Dessa lagringssystem ska alltid förutsättas innehålla väte. Om detta gods är i form av tabletter som inte smular sig, ska det inplaceras i förpackningsgrupp III.
322 Om detta gods är i form av tabletter som inte smular sig, ska det inplaceras i förpackningsgrupp III.
324 Detta ämne måste stabiliseras vid koncentrationer om högst 99 %.
325 För uranhexafluorid, ej fissilt eller undantaget fissilt, ska ämnet tillordnas UN 2978.
326 För uranhexafluorid, ej fissilt eller undantaget fissilt, ska ämnet tillordnas UN 2978.
327 Förbrukade aerosolbehållare, som skickas i enlighet med bestämmelserna för avfall får, för rekonditionering eller bortskaffande, transporteras under denna benämning. De behöver inte vara skyddade mot oavsiktlig tömning, förutsatt att åtgärder vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring eller uppkomst av en farlig atmosfär.

Förbrukade aerosolbehållare, som inte läcker eller är kraftigt deformerade, ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P207 och särbestämmelse PP87 i ADR, eller förpackningsinstruktion LP02 och särbestämmelse L2 i ADR.

Läckande eller kraftigt deformerade aerosolbehållare ska transporteras i bärgningsförpackning, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring. Anm Vid sjötransporter får förbrukade aerosolbehållare inte transporteras i slutna containrar.
328 Denna benämning gäller för bränslecellsbehållare, även när de finns i utrustning eller förpackats med utrustning.

Bränslecellsbehållare som är inbyggda i ett bränslecellssystem eller ingår som komponent i ett sådant system, räknas som bränsleceller i utrustning.

En bränslecellsbehållare är ett föremål i vilket bränsle lagras för injicering i bränslecellen genom en eller flera ventiler som styr bränslemängden.

Bränslecellsbehållare, även när de finns i utrustning, ska vara konstruerade och tillverkade så att läckage av bränsle under normala transportförhållanden förhindras.

Konstruktionstypen för bränslecellsbehållare där vätskor används som bränsle, ska genomgå en tryckprovning med ett tryck av 100 kPa (övertryck) utan att läckage uppstår. Med undantag av bränslecellsbehållare som innehåller väte i metallhydrid och som ska uppfylla kraven i särbestämmelse 339, ska det visas att varje konstruktionstyp för bränslecellsbehållare klarar en fallprovning från höjden 1,2 m mot en icke fjädrade yta i den orientering som med största sannolikhet leder till att omslutningssystemet förstörs utan att innehållet kommer ut.

När bränslecellssystemet innehåller litiumbatterier eller litiumjonbatterier, ska sändningen avsändas enligt denna benämning och enligt UN 3091 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, I UTRUSTNING eller UN 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING beroende på vilken som är tillämplig.
332 Magnesiumnitrathexahydrat omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
333 Etanol- och bensinblandningar för användning i gnisttändande motorer (t.ex. i bilar, stationära motorer och andra motorer) ska tillordnas denna benämning oavsett varierande flyktighet.
334 En bränslecellsbehållare får innehålla en förstärkare förutsatt att den är utrustad med två oberoende anordningar som förhindrar oavsiktlig blandning med bränslet under transport.
335 Blandningar av fasta ämnen som inte omfattas av ADR/ADR-S och miljöfarliga vätskor eller fasta ämnen, ska tillordnas UN 3077 och får transporteras under denna benämning förutsatt att ingen fri vätska är synlig vid tidpunkten när ämnet lastas eller när förpackningen, fordonet eller containern försluts.

Varje fordon eller container ska vara tät när de används för bulktransport. Om fri vätska är synlig vid tidpunkten när ämnet lastas eller när förpackningen, fordonet eller containern försluts, ska blandningen tillordnas UN 3082. Tätt förslutna småförpackningar och föremål som innehåller mindre än 10 ml av en miljöfarlig vätska absorberad i ett fast material men utan fri vätska i förpackningen eller föremålet, eller som innehåller mindre än 10 g av ett miljöfarligt fast ämne, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
336 Vid transport med flyg får ett enskilt kolli med icke brännbara fasta LSA-IIeller LSA-III-ämnen inte innehålla större aktivitet än 3000 A2.
337 Vid transport med flyg får kollin av typ B(U) och typ B(M) inte innehålla större aktiviteter än följande:

(a) för radioaktiva ämnen med liten spridbarhet: aktiviteter större än vad som kollikonstruktionen godkänts för i enlighet med godkännandecertifikatet,

(b) för radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet: 3000 A1 eller 100 000 A2, beroende på vilket värde som är lägst, eller

(c) för alla andra radioaktiva ämnen: 3000 A2.
338 Varje bränslecellsbehållare som transporteras under denna benämning och som konstruerats för att innehålla en kondenserad, brandfarlig gas ska:

(a) kunna motstå ett tryck som motsvarar minst dubbla jämviktstrycket hos innehållet vid 55 °C, utan att läckage eller brott uppstår,

(b) inte innehålla mer än 200 ml kondenserad, brandfarlig gas vars ångtryck inte får överstiga 1000 kPa vid 55 °C, och

(c) klara provningen i varmvattenbad som föreskrivs i ADR kap 6.2.6.3.1.
339 Bränslecellsbehållare som innehåller väte i metallhydrid och transporteras under denna benämning, ska ha en vattenvolym om högst 120 ml. Trycket i bränslecellsbehållaren får inte överstiga 5 MPa vid 55 °C. Konstruktionstypen ska, utan att läckage eller brott uppstår, motstå ett tryck som motsvarar dubbla kalkyltrycket för behållaren vid 55 °C eller 200 kPa högre tryck än kalkyltrycket för behållaren vid 55 °C, beroende på vilket av de båda värdena som är högst. I fallprovningen och provningen med växelvis vätefyllning och – tömning betecknas trycket vid vilken provningen genomförs som ”minimisprängtryck hos höljet”. Bränslecellsbehållare ska fyllas i enlighet med förfarandet som angivits av tillverkaren. Tillverkaren ska lämna följande information med varje bränslecellsbehållare:

(a) kontrollförfaranden som ska utföras för första fyllning och före återfyllning av bränslecellsbehållaren,

(b) säkerhetsåtgärder och potentiella risker som ska beaktas,

(c) metod för att avgöra när nominell volym har uppnåtts,

(d) lägsta och högsta tryckintervall,

(e) lägsta och högsta temperaturintervall, och

(f) övriga bestämmelser som ska uppfyllas vid första fyllning och återfyllning, inklusive typ av utrustning som ska användas vid första fyllning och återfyllning. Bränslecellsbehållarna ska vara konstruerade och tillverkade så att läckage av bränsle förhindras under normala transportförhållanden.

Varje behållartyp, inklusive behållare som utgör beståndsdel i en bränslecell, ska genomgå provningar enligt ADR SP 339 med godkänt resultat.
340 Reagenssatser, första förbandssatser och polyesterhartssatser, vilka innehåller farliga ämnen i innerförpackningar i mängder som inte överstiger de angivna mängdbegränsningar för reducerade mängder som gäller för de enskilda ämnena enligt ämneslistan (tabell A), kolumn 7b, får transporteras enligt dessa bestämmelser.
Trots att enskilda ämnen i klass 5.2 inte är tillåtna att transporteras som reducerade mängder, är ämnena tillåtna i dessa satser och tillordnas koden E2.
342 Innerbehållare av glas (t.ex. ampuller eller kapslar) avsedda endast för användning i steriliseringsutrustning och som innehåller mindre än 30 ml etylenoxid per innerbehållare och högst 300 ml per ytterförpackning, får transporteras enligt bestämmelserna för reducerade mängder trots att ”E0” anges, förutsatt att:

(a) varje innerbehållare av glas efter fyllning har fastställts vara tät genom nedsänkning i ett varmvattenbad, där temperatur och provningsvaraktighet ska vara tillräckliga för att säkerställa att ett invändigt tryck uppnås i nivå med etylenoxids ångtryck vid 55 °C. Innerbehållare av glas som uppvisar tecken på läckage, deformation eller andra defekter vid denna provning får inte transporteras enligt villkoren i denna särbestämmelse,

(b) utöver förpackningen som krävs enligt ADR kap. 3.5.2, varje innerbehållare av glas placeras i en förseglad plastpåse som är kompatibel med etylenoxid och kan kvarhålla innehållet i händelse av att innerbehållaren av glas brister eller läcker, och

(c) varje innerbehållare av glas är skyddad på ett sätt som förhindrar punktering av plastpåsen (t.ex. av skyddshylsor eller stötdämpande material) i händelse av att förpackningen skadas (t.ex. genom att krossas).
343 Denna benämning ska tillämpas på råolja som innehåller svavelväte i tillräckligt hög koncentration så att ångor som avges från råoljan kan utgöra en fara vid inandning. Förpackningsgruppen ska bestämmas på grundval av brandfarlighet och fara vid inandning, i enlighet med farlighetsgrad.
344 Bestämmelserna i ADR kapitel 6.2.6 ska uppfyllas.
345 Denna gas i öppna kryokärl med volym om högst 1 liter tillverkade med dubbla väggar av glas, vars utrymme mellan inner- och ytterväggen är lufttomt (vakuumisolerat), omfattas inte av ADR/ADR-S förutsatt att varje kärl transporteras i en ytterförpackning innehållande lämpligt stötdämpande eller absorberande material för att skydda det mot stötar.
346 Öppna kryokärl som uppfyller bestämmelserna enligt ADR kapitel 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P203, och som inte innehåller farligt gods förutom UN 1977 kväve, kyld, flytande, vilket är fullständigt absorberat i ett poröst material, omfattas inte av några andra bestämmelser i ADR/ADR-S.
347 Denna benämning får endast användas om testserie 6(d) i testhandboken, del I, har visat att alla farliga effekter orsakade av funktion begränsas av kollit.
348 Batterier tillverkade efter den 31 december 2011 ska vara märkta med nominell energi i wattimmar på ytterhöljet.
349 Blandningar av hypoklorit med ett ammoniumsalt får inte transporteras. UN 1791 hypokloritlösning är ett ämne i klass 8.
350 Ammoniumbromat och dess vattenlösningar samt blandningar av bromat med ett ammoniumsalt får inte transporteras.
351 Ammoniumklorat och dess vattenlösningar samt blandningar av klorat med ett ammoniumsalt får inte transporteras.
352 Ammoniumklorit och dess vattenlösningar samt blandningar av klorit med ett ammoniumsalt får inte transporteras.
353 Ammoniumpermanganat och dess vattenlösningar samt blandningar av permanganat med ett ammoniumsalt får inte transporteras.
354 Detta ämne är giftigt vid inandning.
355 Gasflaskor för syrgas avsedda för användning i nödsituationer, vilka transporteras under denna benämning, får vara utrustade med sprängpatron (aktivatorer i riskgrupp 1.4, samhanteringsgrupp C eller S) utan att tillhörigheten till klass 2 därigenom förändras, förutsatt att totalmängden deflagrerande explosivämnen (drivmedel) omfattar högst 3,2 g per syrgasflaska.

Gasflaskor i transportfärdigt skick utrustade med sprängpatroner ska vara försedda med en effektiv säkringsanordning för att förhindra oavsiktlig initiering.
356 Metallhydridlagringssystem som är avsedda för montering i fordon, vagnar, fartyg eller luftfartyg, ska godkännas av behörig myndighet i tillverkningslandet1) innan de får tas emot för transport. Godsdeklarationen ska innehålla uppgift om att kollit godkänts av behörig myndighet i tillverkningslandet eller så ska en kopia av tillståndet från behörig myndighet i tillverkningslandet bifogas varje sändning.
357 Råolja som innehåller svavelväte i tillräckligt hög koncentration så att ångor som avges från råoljan kan utgöra en fara vid inandning, ska avsändas under benämningen UN 3494 RÅOLJA, SVAVELRIK, BRANDFARLIG, GIFTIG.
358 Nitroglycerin, lösning i alkohol med över 1 % men högst 5 % nitroglycerin, får klassificeras i klass 3 och tillordnas UN 3064 under förutsättning att alla krav i förpackningsinstruktion P300 i 4.1.4.1i ADR är uppfyllda.
359 Nitroglycerin, lösning i alkohol med över 1 % men högst 5 % nitroglycerin, ska klassificeras i klass 1 och tillordnas UN 0144 om inte alla krav i förpackningsinstruktion P300 i 4.1.4.1 i ADR är uppfyllda.
360 Fordon som endast drivs av litiumbatterier eller litiumjonbatterier ska klassificeras under UN 3171 batteridrivet fordon
361 Särbestämmelsen innehåller så mycket text att den måste läsas från ADR. Se MSB hemsida.
363 (a) Denna benämning gäller för motorer eller maskiner som drivs av bränsle klassificerat som farligt gods via förbränningssystem eller bränsleceller, (t.ex. förbränningsmotorer, generatorer, kompressorer, turbiner, värmesystem, etc.) i mängder som överstiger de som anges i för mängden för begränsad mängd för ämnet i fråga, förutom fordonsutrustning som tillordnats UN 3166 angiven i särbestämmelse 666.

(b) Motorer och maskiner som är tomma på flytande eller gasformigt bränsle och som inte innehåller annat farligt gods, omfattas inte av ADR.

Anm 1. En motor eller maskin anses vara tom på flytande bränsle när tanken för det flytande bränslet har tömts och motorn eller maskinen inte kan drivas på grund av brist på bränsle. Motor eller maskinkomponenter såsom bränsleledningar, bränslefilter och injektorer behöver inte rengöras, tömmas eller avgasas för att betraktas tomma på flytande bränslen. Dessutom behöver bränsletanken inte rengöras eller avgasas.
Anm 2. En motor eller maskin anses vara tom på gasformiga bränslen när bränsletankarna med gas är tomma på vätska (för kondenserade gaser), det positiva trycket i tankarna inte överstiger 2 bar och avstängningskranen för bränslet- eller skiljeventilen är stängd och säkrad.

(c) Motorer och maskiner som innehåller bränslen som uppfyller klassificeringskriterierna för klass 3 ska tillordnas UN 3528 FÖRBRÄNNINGSMOTOR, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL eller UN 3528 MOTOR, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL eller UN 3528 MASKIN, FÖRBRÄNNING, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL eller UN 3528 MASKIN, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL, beroende på vilken som är tillämpligt.

(d) Motorer och maskiner som innehåller bränslen som uppfyller klassificeringskriterierna för brandfarliga gaser i klass 2 ska tillordnas UN 3529 FÖRBRÄNNINGSMOTOR, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3529 MOTOR, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3529 MASKIN, FÖRBRÄNNING, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3529 MASKIN, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL, beroende på vilken som är tillämplig.
Motorer och maskiner som drivs av både en brandfarlig gas och en brandfarlig vätska ska avsändas enligt lämpliga UN 3529.

(e) Motorer och maskiner som innehåller flytande bränslen som uppfyller klassificeringskriterierna i 2.2.9.1.10 för miljöfarliga ämnen och som inte uppfyller klassificeringskriterierna för någon annan klass, ska tillordnas UN 3530 FÖRBRÄNNINGSMOTOR eller UN 3530 MASKIN MED FÖRBRÄNNING, beroende på vilken som är tillämplig.

(f) Motorer och maskiner får innehålla annat farligt gods än bränslen (t.ex. batterier, brandsläckare, ackumulatorer med komprimerad gas eller säkerhetsanordningar) som krävs för deras funktion eller driftsäkerhet utan att omfattas av några ytterligare krav för detta farliga gods, om inte annat anges i ADR/ADR-S. Däremot ska litiumbatterier uppfylla kraven i 2.2.9.1.7, förutom i de fall som anges i särbestämmelse 667.

(g) Motorerna eller maskinerna omfattas inte av några andra bestämmelser i ADR/ADR-S om följande krav är uppfyllda:

(i) Motorn eller maskinen, inklusive inneslutningar som innehåller farligt gods, ska överensstämma med de tillverkningskrav som anges av den behöriga myndigheten i tillverkningslandet2).

(ii) Eventuella ventiler eller öppningar (t.ex. ventilationsanordningar) ska vara stängda under transport.

(iii) Motorerna eller maskinerna ska vara orienterade på ett sätt som förhindrar oavsiktligt utsläpp av farligt gods och vara säkrad genom lämpliga åtgärder för att hålla maskinen eller utrustningen på plats på ett sätt som förhindrar all förskjutning under transport som skulle kunna ändra dess orientering eller orsaka att den blir skadad.

(iv) För UN 3528 och UN 3530:
När motorn eller maskinen innehåller mer än 60 liter flytande bränsle och har en volym på mer än 450 l men högst 3 000 liter, ska den etiketteras på två motstående sidor i enlighet med 5.2.2.
När motorn eller maskinen innehåller mer än 60 liter flytande bränsle och har en volym på mer än 3 000 liter, ska den förses med förses med storetiketter på två motsatta sidor. Storetiketterna ska motsvara dem som föreskrivs i kolumn (5) i tabell A i kapitel 3.2. De ska överensstämma med specifikationen i 5.3.1.7 och placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg eller uppvisa antingen en streckad eller en heldragen yttre begränsningslinje.

(v) För UN 3529:
När motorn eller maskinen har vattenvolym på mer än 450 l men högst 1 000 liter, ska den etiketteras på två motstående sidor i enlighet med 5.2.2.
När motorn eller maskinen har en vattenvolym på mer än 1000 l, ska den förses med storetiketter på två motsatta sidor. Storetiketterna ska motsvara dem som föreskrivs i kolumn (5) i tabell A i kapitel 3.2. De ska överensstämma med specifikationen i 5.3.1.7 och placeras mot en bakgrund med kontrasterande färg eller uppvisa antingen en streckad eller en heldragen yttre begränsningslinje.

(vi) En godsdeklaration i enlighet med 5.4.1 krävs endast när motorn eller maskinen, tillhörande UN 3528 och 3530, innehåller mer än 1000 liter flytande bränsle, eller när bränsletanken tillhörande UN 3529 har en vattenvolym på mer än 1000 liter.
Godsdeklarationen ska innehålla följande text ”Transport enligt särbestämmelse 363”.
364 Detta föremål får endast transporteras enligt bestämmelserna i kapitel 3.4 omkollit, i transportfärdigt skick, klarar provningen enligt testserie 6(d) i testhandboken, del I, enligt MSB avgörande.
365 För tillverkade instrument och föremål som innehåller kvicksilver, se UN 3506.
366 Tillverkade föremål och instrument som innehåller högst 1 kg kvicksilver, omfattas inte av ADR
367 Avseende dokumentation:
Den officiella transportbenämningen “Färgrelaterat material” får användas för sändningar av kollin som innehåller både ”Färg” och ”Färgrelaterat material”.

Den officiella transportbenämningen “Färgrelaterat material, frätande, brandfarligt” får användas för sändningar av kollin som innehåller både ”Färg, frätande, brandfarlig” och ”Färgrelaterat material, frätande, brandfarligt”.

Den officiella transportbenämningen “Färgrelaterat material, brandfarligt, frätande” får användas för sändningar av kollin som innehåller både ”Färg, brandfarlig, frätande” och ”Färgrelaterat material, brandfarligt, frätande”.

Den officiella transportbenämningen “Tryckfärgsrelaterat material” får användas för sändningar av kollin som innehåller både ”Tryckfärg” och ”Tryckfärgsrelaterat material”.
368 Avseende ej fissilt eller undantaget fissilt uranhexafluorid, ska ämnet klassificeras under UN 3507 eller 2978.
369 I enlighet med 2.1.3.5.3 (a) ska detta radioaktiva ämne i undantaget kolli med giftiga och frätande egenskaper klassificeras i klass 6.1 med en radioaktiv och frätande sekundärfara.

Uranhexafluorid får klassificeras under denna benämning endast om villkoren i 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 och, för undantaget fissilt ämne, villkoren i 2.2.7.2.3.5 är uppfyllda.

Förutom tillämpliga bestämmelser för transport av ämnen i klass 6.1 med en frätande sekundärfara, gäller dessutom bestämmelserna i 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) - (5.4) och (6).
Etiketten för klass 7 krävs inte.
370 Denna benämning gäller för:
- ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara ämnen, inklusive alla ingående organiska ämnen beräknade som kol, med uteslutande av varje annat tillsatt ämne.
- ammoniumnitrat med högst 0,2 % brännbara ämnen, inklusive alla ingående organiska ämnen beräknade som kol, med uteslutande av varje annat tillsatt ämne, och som ger ett positivt resultat vid provning enligt testserie 2 (se testhandboken, del I). Se även UN 1942.
371 (1)
Denna benämning gäller även för föremål som innehåller ett litet tryckkärl med utsläppsanordning.
Sådana föremål ska uppfylla följande krav:
(a) vattenvolymen hos tryckkärlet får inte överstiga 0,5 liter och arbetstrycket får inte överstiga 25 bar vid 15 °C,
(b) minsta sprängtrycket hos tryckkärlet ska vara åtminstone fyra gånger gasens tryck vid 15 °C,
(c) varje föremål ska vara tillverkat så att oavsiktlig avskjutning eller utsläpp undviks under normal hantering, förpackning, transport och användning. Detta får uppfyllas genom att en ytterligare låsningsanordning kopplas till aktivatorn,
(d) varje föremål ska vara tillverkat så att farliga projektiler från tryckkärlet eller delar av tryckkärlet förhindras,
(e) varje tryckkärl ska vara tillverkad av ett material som inte splittras vid brott,
(f) föremålets konstruktionstyp ska genomgå en brandprovning. För denna provning ska bestämmelserna i 16.6.1.2 förutom punkt (g), 16.6.1.3.1 till 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) och 16.6.1.3.8 i testhandboken följas. Det ska kunna verifieras att föremålets tryck avlastas genom en smältsäkring eller annan tryckavlastningsanordning på ett sådant sätt att tryckkärlet inte splittras och att föremålet eller splitter från föremålet inte slungas iväg mer än 10 meter,
(g) föremålets konstruktionstyp ska genomgå följande test: En mekanism för igångsättning ska användas för att initiera ett föremål i mitten av förpackningen. Det får inte förekomma någon verkan på utsidan av kollit, till exempel så att kollit brister eller så att metallsplitter eller kärl går igenom förpackningen.

(2)
Tillverkaren ska ta fram teknisk dokumentation för konstruktionstypen, över tillverkningsprocedur såväl som över provningarna och deras resultat.

Tillverkaren ska ha rutiner som säkerställer att föremål som tillverkas i serie är gjorda av bra kvalitet, motsvarar konstruktionstypen och uppfyller kraven i (1).

Tillverkaren ska kunna överlämna sådan information till behörig myndighet vid begäran.
372 Denna benämning gäller för asymmetriska kondensatorer med en energilagringskapacitet högre än 0,3 Wh. Kondensatorer med en energilagringskapacitet av högst 0,3 Wh omfattas inte av ADR/ADR-S.

Energilagringskapaciteten avser den energi som kan lagras i en kondensator, beräknad utifrån följande ekvation:
Wh = 1/2CN(UR2- UL2) × (1/3600),
med användning av den nominella kapacitansen (CN), märkspänningen (UR) och lägsta begränsningsspänningen (UL).

Alla asymmetriska kondensatorer som omfattas av denna benämning ska uppfylla följande villkor:
(a) kondensatorer eller moduler ska vara skyddade mot kortslutning,
(b) kondensatorer ska vara konstruerade och tillverkade så att tryck som byggs upp vid användning kan avlastas på ett säkert sätt med hjälp av en ventileringsanordning eller en försvagning i kondensatorns ytterhölje. Vätska som avges vid ventilering ska hållas kvar av förpackningen eller utrustningen i vilken kondensatorn är installerad,
(c) kondensatorer ska märkas med energilagringskapaciteten i Wh, och
(d) kondensatorer som innehåller en elektrolyt som uppfyller klassificeringskriterierna för någon klass av farligt gods ska vara konstruerade för att motstå en tryckdifferens på 95 kPa,

Kondensatorer som innehåller en elektrolyt vilken inte uppfyller klassificeringskriterierna för någon klass av farligt gods, även när de är konfigurerade i en modul eller är installerade i utrustning, omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S.

Kondensatorer som innehåller en elektrolyt vilken uppfyller klassificeringskriterierna för någon klass av farligt gods, med en energilagringskapacitet på högst 20 Wh, även när de är konfigurerade i en modul, omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S, förutsatt att kondensatorerna utan förpackning klarar ett fallprov från höjden 1,2 m mot en styv yta utan förlust av innehåll.

Kondensatorer som innehåller en elektrolyt vilken uppfyller klassificeringskriterierna för någon klass av farligt gods, som inte är installerade i utrustning och som har en energilagringskapacitet högre än 20 Wh, omfattas av ADR/ADR-S.

Kondensatorer installerade i utrustning och som innehåller en elektrolyt vilken uppfyller klassificeringskriterierna för någon klass av farligt gods, omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S, förutsatt att utrustningen förpackas i kraftiga ytterförpackningar som tillverkats av ändamålsenligt material med tillräcklig styrka och lämplig konstruktion i förhållande till förpackningens avsedda användningsområde och så att oavsiktlig aktivering av kondensatorn förhindras under transport. Stora, robusta utrustningar som innehåller kondensatorer får överlämnas för transport oförpackade eller på pallar om kondensatorerna ges motsvarande skydd av utrustningen i vilken de är installerade.

Anm
Oavsett bestämmelserna i denna särbestämmelse ska asymmetriska nickel-kolkondensatorer som innehåller alkaliska elektrolyter i klass 8 transporteras under UN 2795 BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED ALKALISK LÖSNING.
373 Neutronstrålningsdetektorer innehållande icke trycksatt bortrifluoridgas får transporteras under denna benämning under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(a) Varje strålningsdetektor ska uppfylla följande villkor:
(i) absoluttrycket får inte överstiga 105 kPa vid 20 °C,
(ii) mängden gas får inte överstiga 13 g,
(iii) detektorn ska tillverkas under ett dokumenterat kvalitetssystem,
Anm ISO 9001 får användas för detta syfte.
(iv) varje neutronstrålningsdetektor ska vara gjord av en svetsad metallkonstruktion sammanfogad till keramiskt foder genom lödning av metallen. Dessa detektorer ska ha ett minsta sprängtryck av 1800 kPa som visas genom typprovning, och
(v) varje detektor ska täthetsprovas utifrån en standard av 1 × 10-10 cm3/s före fyllning.

(b) Strålningsdetektorer som transporteras som individuella komponenter ska transporteras enligt följande:
(i) detektorer ska vara förpackade i en försluten innerbeklädd mellanförpackning av plast innehållande tillräckligt med absorberande eller adsorberande material för att absorbera eller adsorbera hela gasinnehållet,
(ii) de ska förpackas i en kraftig ytterförpackning. Det färdiga kollit ska kunna klara ett fallprov på 1,8 meter utan att gas läcker ut från detektorerna.
(iii) den totala mängden gas från alla detektorer i ett kolli får inte överstiga 52 g.

(c) Fullständiga system av neutronstrålningsdetektorer bestående av detektorer som uppfyller villkoren i punkt (a) ska transporteras enligt följande:
(i) detektorerna ska inneslutas i ett förslutet kraftigt ytterhölje,
(ii) ytterhöljet ska innehålla tillräckligt med absorberande eller adsorberande material för att kunna absorbera eller adsorbera hela innehållet av gas,
(iii) de fullständiga systemen ska förpackas i kraftiga ytterförpackningar som ska klara ett fallprov på 1,8 meter utan läckage, såvida ett systems ytterhölje inte kan erbjuda motsvarande skydd.

Förpackningsinstruktion P200 i delavsnitt 4.1.4.1 är inte tillämpligt.

Godsdeklarationen ska innehålla följande information: ”Transport enligt särbestämmelse 373”.

Neutronstrålningsdetektorer som innehåller högst 1 g bortrifluorid, inklusive sådana med lödda glasfogar, omfattas inte av ADR/ADR-S under förutsättning att de uppfyller kraven i punkt (a) och är förpackade enligt punkt (b). Strålningsdetektorsystem som innehåller sådana detektorer omfattas inte av ADR/ADR-S under förutsättning att de är förpackade enligt punkt (c).
375 När dessa ämnen transporteras i enkelförpackningar eller sammansatta förpackningar med en nettomängd per enkel- eller innerförpackning av högst 5 l för vätskor eller en nettovikt per enkel- eller innerförpackning av högst 5 kg för fasta ämnen, omfattas de inte av några andra bestämmelser i ADR/ADR-S under förutsättning att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.4.4.4, 4.1.1.1.4 till 4.1.1.1.8.
376 Litiumjonceller eller -batterier och primära litiumceller eller -batterier som har konstaterats vara så skadade eller defekta så att de inte längre överensstämmer med den typ som har provats enligt tillämpliga bestämmelser i testhandboken, ska följa kraven i denna särbestämmelse.
Denna särbestämmelse omfattar, men är inte begränsad till, följande:
- celler eller batterier som konstaterats som felaktiga av säkerhetsskäl,
- celler eller batterier som har läckt vätska eller gas,
- celler eller batterier som inte kan undersökas före transport, eller
- celler eller batterier som har bestående fysiska och mekaniska skador.

Anm Vid utvärdering av ett batteri som skadat eller defekt, ska typen av batteri och dess tidigare användning och felaktiga användning tas med i beaktande.
Celler och batterier ska transporteras enligt bestämmelserna som är tillämpliga för UN 3090, 3091, 3480 och 3481, med undantag av särbestämmelse 230 och av vad som anges i denna särbestämmelse.
Kollin ska märkas med ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMJONBATTERIER” eller ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA”, utifrån vad som är tillämpligt.
Celler och batterier ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P908 i 4.1.4.1 eller LP904 i 4.1.4.3 i ADR, utifrån vad som är tillämpligt.

Celler och batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden, får inte transporteras förutom under förhållanden som är godkända av den behöriga myndigheten i någon fördragspart till ADR (i Sverige MSB) vilken även får acceptera ett godkännande utfärdat av en behörig myndighet i ett land som inte är fördragspart till ADR förutsatt att godkännandet har utfärdats i enlighet med de rutiner som är tillämpliga enligt RID, ADR, ADN, IMDG-koden eller ICAO-TI. I detta fall tilldelas cellerna och batterierna transportkategori ”0”.
377 Litiumjonceller och -batterier och primära litiumceller och -batterier samt utrustning som innehåller sådana celler och batterier, som transporteras för bortskaffande eller återvinning, förpackade tillsammans med eller utan litiumfria batterier, får förpackas enligt förpackningsinstruktion P909 i 4.1.4.1.

Dessa celler och batterier omfattas inte av bestämmelserna i 2.2.9.1.7 (a) – (g).

Kollin ska märkas med ”LITIUMBATTERIER FÖR BORTSKAFFANDE” eller ”LITIUMBATTERIER FÖR ÅTERVINNING”.

Batterier som har konstaterats vara skadade eller defekta ska transporteras enligt särbestämmelse 376 och förpackas enligt P908 i 4.1.4.1 eller LP904 i 4.1.4.3, utifrån vad som är tillämpligt.
378 Denna särbestämmelse gäller endast för avsändare och återges inte här
379 Denna särbestämmelse gäller endast för avsändare och återges inte här
382 Denna särbestämmelse gäller endast för avsändare och återges inte här
383 Bordtennisbollar tillverkade av celluloid omfattas inte av ADR/ADR-S i det fall nettovikten av varje boll är högst 3,0 g och den sammanlagda nettovikten av bordtennisbollar per kolli inte överstiger 500 g.
385 Denna benämning gäller fordon med förbränningsmotor eller bränslecellsmotor med brandfarlig vätska eller gas som drivmedel.

Hybridfordon som drivs av både en förbränningsmotor och våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batterierna installerade, ska tillordnas denna benämning. Fordon som drivs av våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batterierna installerade, ska tillordnas UN 3171 FORDON, BATTERIDRIVET (se särbestämmelse 240).

Vid tillämpning av denna särbestämmelse ska fordon anses vara självgående anordningar avsedda att transportera en eller flera personer eller gods. Exempel på sådana fordon är bilar, motorcyklar, lastbilar, lok, skotrar, tre- och fyrhjuliga fordon eller motorcyklar, åkgräsklippare, självgående jordbruks- och anläggningsmaskiner, båtar och flygplan.

Farligt gods så som batterier, krockkuddar, brandsläckare, ackumulatorer med komprimerad gas, säkerhetsutrustning och andra komponenter som är integrerade i fordonet och som är nödvändiga för fordonets drift eller för förarens och passagerarens säkerhet, ska vara säkert installerade i fordonet och omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S. Däremot ska litiumbatterier uppfylla bestämmelserna i 2.2.9.1.7, förutom i de fall som anges i särbestämmelse 667.
386 När ämnen stabiliseras genom temperaturkontroll gäller bestämmelserna i ADR 2.2.41.1.17, särbestämmelse V8 i kapitel 7.2, särbestämmelse S4 i tilläggsbestämmelser i kap. 11.4 och kraven i kapitel 9.6. i ADR.

När kemisk stabilisering används, ska den som överlämnar förpackningen, IBC-behållaren eller tanken för transport säkerställa att stabiliseringsnivån är tillräcklig för att förhindra att ämnet polymeriserar i förpackningen, IBC-behållaren eller tanken när bulklasten håller en medeltemperatur på 50 °C, eller en medeltemperatur på 45°C i en UN-tank.

Där kemisk stabilisering blir ineffektiv vid lägre temperaturer under den förväntade transporttiden krävs temperaturkontroll. För att göra detta fastställande ska vissa faktorer beaktas och inkluderar, men är inte begränsade till, volym och geometri av förpackningen, IBC-behållaren eller tanken och effekten av eventuell isolering, ämnets temperatur när det överlämnas för transport, restiden och omgivningstemperaturer som är typiska för resan (hänsyn tas även till tiden på året), effektiviteten och andra egenskaper hos stabilisatorn som används, tillämpliga operativa åtgärder ålagda genom bestämmelser (t.ex. krav för att skydda ämnet från värmekällor, inklusive annan last transporterad vid en temperatur över omgivningstemperaturen) och alla andra relevanta faktorer
387 Litiumbatterier som överensstämmer med 2.2.9.1.7 (f) och som innehåller både primära litiumceller och laddningsbara litiumjonceller ska tillordnas UN 3090 eller 3091 beroende på vad som är tillämpligt.

När sådana batterier transporteras enligt särbestämmelse 188, får den totala mängden litium i alla primära litiumceller i batteriet inte överstiga 1,5 g och den totala kapaciteten får inte överstiga 10 Wh för alla litiumjonceller som finns i batteriet.
388 Benämningar för UN 3166 gäller fordon med förbränningsmotor eller bränslecellsmotor med brandfarlig vätska eller gas som drivmedel.

Fordon som drivs av en bränslecellsmotor ska tilldelas benämningen UN 3166 FORDON, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3166 FORDON, BRÄNSLECELL, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL beroende på vilken som är tillämplig. Dessa benämningar omfattar även hybridelektriska fordon som drivs med både en bränslecell och en förbränningsmotor med våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batterierna installerade.

Andra fordon som innehåller en förbränningsmotor ska tilldelas benämningen UN 3166 FORDON, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL eller UN 3166 FORDON, MED BRANDFARLIG VÄTSKA SOM DRIVMEDEL beroende på vilken som är tillämplig. Dessa benämningar omfattar även hybridelektriska fordon som drivs med både en förbränningsmotor och våta batterier, natriumbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och som transporteras med batterierna installerade.

Om ett fordon drivs av en brandfarlig vätska och en förbränningsmotor med brännbar gas ska den tilldelas UN 3166 FORDON, MED BRANDFARLIG GAS SOM DRIVMEDEL.

UN 3171 ska endast tillämpas på fordon som drivs med våta batterier, natriummetallbatterier, primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier och utrustning som drivs med våta batterier eller natriumbatterier och som transporteras med batterierna installerade.

I denna särbestämmelse anses fordon vara anordningar som är självgående och konstruerade att transportera en eller flera personer eller gods. Exempel på sådana fordon är bilar, motorcyklar, skotrar, tre- eller fyrhjuliga fordon eller motorcyklar, lastbilar, lok, cyklar (cyklar med elmotor) och andra fordon av denna typ (t.ex. självbalanserande fordon eller fordon utan sittplats), rullstolar, åkgräsklippare, självgående jordbruks- och anläggningsmaskiner, båtar och luftfartyg. Detta inkluderar fordon som transporteras i en förpackning. I dessa fall får delar av fordonet demonteras för att det ska få plats i förpackningen.

Exempel på utrustning är gräsklippare, städmaskiner eller modellbåtar och modellflygplan. Utrustning som drivs av primära litiumbatterier eller litiumjonbatterier ska tillordnas UN 3091 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, I UTRUSTNING eller UN 3091 LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA, FÖRPACKADE MED UTRUSTNING eller UN 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING eller UN 3481 LITIUMJONBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING beroende på vilken som är tillämplig.

Farligt gods så som batterier, krockkuddar, brandsläckare, ackumulatorer med komprimerad gas, säkerhetsutrustning och andra komponenter som är integrerade i fordonet och som är nödvändiga för fordonets drift eller för förarens och passagerarens säkerhet, ska vara säkert installerade i fordonet och omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S. Däremot ska litiumbatterier uppfylla bestämmelserna i 2.2.9.1.7, förutom i de fall som anges i särbestämmelse 667.

Om ett litiumbatteri som är installerat i ett fordon eller utrustning är skadad eller defekt ska fordonet eller utrustningen transporteras enligt villkoren i särbestämmelse 667 (c).
389 Denna benämning ska endast tillämpas på lastbärare i vilka litiumjonbatterier eller primära litiumbatterier är installerade och som endast är konstruerade för att ge ström utanför lastbäraren. Litiumbatterierna ska uppfylla bestämmelserna i 2.2.9.1.7 (a) till (g) och innehålla nödvändiga system för att förhindra överladdning och urladdning mellan batterierna.

Batterierna ska fästas säkert på insidan av lastbäraren (t.ex. genom placering i ställ, häckar, skåp, m.fl.) på sådant sätt att kortslutning förhindras, oavsiktlig drift, och nämnvärd förskjutning i förhållande till lastbäraren under stötar och belastningar och vibrationer som normalt förekommer under transport. Farligt gods nödvändigt för säker och korrekt drift av lastbäraren (t.ex., brandsläckningssystem och luftcirkulationssystem), ska vara ordentligt säkrade eller installeras i lastbäraren och omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S. Farligt gods som inte är nödvändigt för en säker och korrekt drift av lastbäraren får inte transporteras i lastbäraren.

Batterierna inuti lastbäraren omfattas inte av bestämmelserna för märkning eller etikettering. Lastbäraren ska förses med orangefärgade skyltar enligt 5.3.2.2 och storetiketter i enlighet med 5.3.1.1 på två motsatta sidor.
392 392 För transport av inneslutningssystem för gasbränsle konstruerade för att monteras i fordon och som innehåller denna gas, behöver bestämmelserna i 4.1.4.1, kapitel 6.2 i ADR/ADR-S inte tillämpas när de transporteras för bortskaffande, återvinning, reparation, kontroll, underhåll eller från där de tillverkas till en fordonsmonteringsanläggning, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(a) Inneslutningssystem för gasbränsle ska uppfylla kraven i standarderna eller bestämmelserna för bränsle tankar för fordon, om tillämpligt. Exempel på tillämpliga standarder och bestämmelser är:

LPG-tankar
----------------------
UN-reglemente nr 67 Revision 2
Enhetliga bestämmelser för: I. Godkännande av specifik utrustning för de motorfordon av kategori M och N som använder motorgaser i sitt framdrivningssystem. II. Godkännande av ett fordon av kategori M och N som är försett med specifik utrustning för användning av motorgaser i sitt framdrivningssystem med avseende på installering av sådan utrustning.

UN-reglemente nr 115
Enhetliga regler vid typgodkännande av I. Specifik LPG-utrustning för eftermontering i motorfordon för att dessa skall kunna använda LPG som bränsle. II. Specifik CNG-utrustning för eftermontering i motorfordon för att dessa skall kunna använda CNG som bränsle.

CNG- och LNG-tankar
----------------------
UN-reglemente nr 110
Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av I. Specifika komponenter i motorfordon som använder komprimerad naturgas (CNG) och/eller kyld, kondenserad naturgas (LNG) i sina framdrivningssystem.
II. Fordon med avseende på installation av specifika komponenter av godkänd typ för användande av komprimerad naturgas (CNG) och/eller kyld, kondenserad naturgas (LNG) i sina framdrivningssystem.

UN-reglemente nr 115
Enhetliga regler vid typgodkännande av I. Specifik LPG-utrustning för eftermontering i motorfordon för att dessa skall kunna använda LPG som bränsle. II. Specifik CNG-utrustning för eftermontering i motorfordon för att dessa skall kunna använda CNG som bränsle.

ISO 11439:2013
Gasflaskor - Högtrycksflaskor för bränsletankar till naturgasdrivna motorfordon

ISO 15500-Serier
Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas – flera delar tillämpliga

ANSI NGV 2
Compressed natural gas vehicle fuel containers

CSA B51 Part 2:2014
Boiler, pressure vessel, and pressure piping code Part 2 Requirements for high-pressure cylinders for on-board storage of fuels for automotive vehicles

Trycktankar för väte
----------------------
Global Technical Regulation (GTR) No. 13
Global technical regulation on hydrogen and fuel cell vehicles (ECE/TRANS/180/Add.13).

ISO/TS 15869:2009
Gaseous hydrogen and hydrogen blends - Land vehicle fuel tanks

EG-förordning nr 79/2009
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG.

EU-förordning nr 406/2010
Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon

UN Regulation No. 134
Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with regard to the safety-related performance of hydrogen-fuelled vehicles

CSA B51 Part 2: 2014
Boiler, pressure vessel, and pressure piping code - Part 2: Requirements for high-pressure cylinders for on-board storage of fuels for automotive vehicles

----------------------

Gastankar konstruerade och tillverkade enligt tidigare versioner av relevanta standarder eller bestämmelser för gastankar för motorfordon som var tillämpliga vid tidpunkten för certifieringen av de fordon för vilka gastankarna var konstruerade och tillverkade kan fortsätt att transporteras,

(b) Inneslutningssystem för gasbränsle ska vara täta och får inte uppvisa några tecken på yttre skador som kan påverka deras säkerhet.
Anm 1 Kriterierna kan hittas i standard ISO 11623:2015 Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av flaskor av kompositmaterial (eller ISO DIS 19078:2013 Gas cylinders – Inspection of the cylinder installation, and requalification of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles).
Anm 2 Om inneslutningssystemen för gasbränsle inte är täta eller är överfyllda eller om de uppvisar skador som kan påverka deras säkerhet (t.ex i händelse av säkerhetsrelaterad återkallelse), får de bara transporteras i bärgningstryckkärl som överensstämmer med ADR/ADR-S.

(c) Om inneslutningssystemet för gasbränsle är utrustat med två eller flera ventiler kopplade i serie, ska två ventiler vara förslutna så att de är gastäta under normala transportförhållanden. Om endast en ventil finns eller om endast en ventil fungerar, ska alla öppningar, med undantag av tryckavlastningsanordningens öppning, vara så förslutna att det är gastätt under normala transportförhållanden.

(d) Inneslutningssystemen för gasbränsle ska transporteras så att blockering av tryckavlastningsanordningen förhindras eller så att skador på ventiler och andra trycksatta delar av systemet med gasbränslebehållare inte kan uppkomma, för att förhindra oavsiktligt utsläpp av gas under normala transportförhållanden. Systemen med gasbränslebehållare ska lastsäkras så att förskjutning, rullning eller vertikala rörelser förhindras.

(e) Ventilerna ska vara skyddade enligt bestämmelserna i 4.1.6.8 (a) till (e).

(f) Med undantag för inneslutningssystemen för gasbränsle som är borttagna för bortskaffande, återvinning, reparation, kontroll, underhåll, ska inneslutningssystemen vara fyllda till högst 20% av deras nominella fyllningsförhållande eller nominell arbetstryck, utifrån vad som är tillämpligt.

(g) Oavsett bestämmelserna i kapitel 5.2, när inneslutningssystemen för gasbränsle avsänds i en hanteringsanordning, får märkningar och etiketter fästas på hanteringsanordningen, och

(h) Oavsett bestämmelserna i 5.4.1.1.1 (f) kan information om totala mängden farligt gods ersättas med följande information:
(i) Antalet inneslutningssystemen för gasbränsle, och
(ii) om kondenserad gas finns i inneslutningssystemen för gasbränsle ska nettovikten i kg av gasen i varje inneslutningssystem för gasbränsle anges och om komprimerad gas finns i inneslutningssystemen för gasbränsle ska vattenvolym i liter hos varje inneslutningssystem anges följt av det nominella arbetstrycket.

Exempel på information i godsdeklarationen:
Exempel 1: ”UN 1971 NATURGAS, KOMPRIMERAD, 2.1, 1 Inneslutningssystem för gasbränsle på totalt 50 liter, 200 bar”.
Exempel 2: ”UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S., 2.1, 3 Inneslutningssystem för gasbränsle, vardera innehåller 15 kg nettovikt gas”.
500 UN 3064 nitroglycerin, lösning i alkohol, med över 1 % men högst 5 % nitroglycerin, förpackat enligt förpackningsinstruktion P 300 i 4.1.4.1, är ett ämne i klass 3.
501 Naftalen, smält, se UN 2304.
502 UN 2006 plast på nitrocellulosabas, självupphettande, N.O.S. och UN 2002 celluloidrester, är ämnen i klass 4.2.
503 Fosfor, vit, smält, se UN 2447.
504 UN 1847 kaliumsulfid, hydratiserad med minst 30 % kristallvatten, UN 1849 natriumsulfid, hydratiserad med minst 30 % kristallvatten och UN 2949 natriumvätesulfid, hydratiserad med minst 25 % kristallvatten, är ämnen i klass 8.
505 UN 2004 magnesiumdiamid är ett ämne i klass 4.2.
506 Alkaliska jordartsmetaller och legeringar av sådana i pyrofor form är ämnen i klass 4.2. UN 1869 magnesium eller magnesiumlegeringar med över 50 % magnesium som pellets, spån eller band är ämnen i klass 4.1.
507 UN 3048 aluminiumfosfid-pesticider med tillsatser för att fördröja utveckling av giftiga brandfarliga gaser är ämnen i klass 6.1.
508 UN 1871 titanhydrid och UN 1437 zirkoniumhydrid är ämnen i klass 4.1. UN 2870 aluminiumborhydrid är ett ämne i klass 4.2.
509 UN 1908 kloritlösning är ett ämne i klass 8.
510 UN 1755 kromsyra, lösning, är ett ämne i klass 8.
511 UN 1625 kvicksilver(II)nitrat, UN 1627 kvicksilver(I)nitrat och UN 2727 talliumnitrat är ämnen i klass 6.1. Toriumnitrat, fast, uranylnitrathexahydratlösning och uranylnitrat, fast, är ämnen i klass 7.
512 UN 1730 antimonpentaklorid, flytande, UN 1731 antimonpentakloridlösning, UN 1732 antimonpentafluorid och UN 1733 antimontriklorid är ämnen i klass 8.
513 UN 0224 bariumazid, torr eller fuktad med mindre än 50 vikt-% vatten, är ett ämne i klass 1.
UN 1571 bariumazid, fuktad med minst 50 vikt-% vatten, är ett ämne i klass 4.1.
UN 1854 bariumlegeringar, pyrofora, är ämnen i klass 4.2.
UN 1445 bariumklorat, fast,
UN 1446 bariumnitrat,
UN 1447 bariumperklorat, fast,
UN 1448 bariumpermanganat,
UN 1449 bariumperoxid,
UN 2719 bariumbromat,
UN 2741 bariumhypoklorit med över 22 % aktivt klor,
UN 3405 bariumkloratlösning
och UN 3406 bariumperkloratlösning är ämnen i klass 5.1.
UN 1565 bariumcyanid och UN 1884 bariumoxid är ämnen i klass 6.1.
514 UN 2464 berylliumnitrat är ett ämne i klass 5.1.
515 UN 1581 klorpikrin och metylbromid, blandning, och UN 1582 klorpikrin och metylklorid, blandning, är ämnen i klass 2.
516 UN 1912 metylklorid och metylenklorid, blandning, är ett ämne i klass 2.
517 UN 1690 natriumfluorid, fast,
UN 1812 kaliumfluorid, fast,
UN 2505 ammoniumfluorid,
UN 2674 natriumfluorosilikat,
UN 2856 fluorosilikater n.o.s.,
UN 3415 natriumfluoridlösning
och UN 3422 kaliumfluoridlösning är ämnen i klass 6.1.
518 UN 1463 kromtrioxid, vattenfri (kromsyra, fast) är ett ämne i klass 5.1.
519 UN 1048 vätebromid, vattenfritt, är ett ämne i klass 2.
520 UN 1050 väteklorid, vattenfritt, är ett ämne i klass 2.
521 Fasta kloriter och hypokloriter är ämnen i klass 5.1.
522 UN 1873 perklorsyra, vattenlösning med mer än 50 viktsprocent men högst 72 viktsprocent ren syra är ett ämne i klass 5.1.
Perklorsyra, vattenlösning med mer än 72 viktsprocent ren syra eller blandningar av perklorsyra med någon annan vätska än vatten får inte transporteras.
523 UN 1382 kaliumsulfid, vattenfri, 1385 natriumsulfid, vattenfri och hydrater av dessa med mindre än 30 % kristallvatten, samt 2318 natriumvätesulfid med mindre än 25 % kristallvatten är ämnen i klass 4.2.
524 UN 2858 färdiga zirkoniumprodukter med en tjocklek av minst 18 μm är ämnen i klass 4.1.
525 Lösningar av oorganiska cyanider med en totalhalt cyanidjoner över 30 % ska inplaceras i förpackningsgrupp I, med en totalhalt cyanidjoner över 3 % men högst 30 % i förpackningsgrupp II och med en totalhalt cyanidjoner över 0,3 % men högst 3 % i förpackningsgrupp III.
526 UN 2000 celluloid är ett ämne i klass 4.1.
528 UN 1353 fibrer och väv, impregnerade med lågnitrerad cellulosa, ej självupphettande, är föremål i klass 4.1.
529 UN 0135 kvicksilverfulminat, fuktat, med minst 20 viktsprocent vatten eller blandning av vatten och alkohol, är ett ämne i klass 1. Kvicksilver(I)klorid (kalomel) är ett ämne i klass 9 (UN 3077).
530 UN 3293 hydrazin, vattenlösning med högst 37 viktsprocent hydrazin, är ett ämne i klass 6.1.
531 Blandningar med flampunkt under 23 °C med mer än 55 % nitrocellulosa med godtycklig kvävehalt, eller med högst 55 % nitrocellulosa med en kvävehalt över 12,6 % i torrsubstansen, är ämnen i klass 1 (se UN 0340 eller UN 0342) eller klass 4.1 (UN 2555, 2556 eller 2557).
532 UN 2672 ammoniaklösning i vatten med minst 10 % och högst 35 % ammoniak är ett ämne i klass 8.
533 UN 1198 formaldehydlösning, brandfarlig, är ett ämne i klass 3. Formaldehydlösningar, ej brandfarliga, med mindre än 25 % formaldehyd omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
534 Trots att bensin under vissa klimatförhållanden kan ha ett ångtryck vid 50°C över 110 kPa (1,10 bar) men ej över 150 kPa (1,50 bar), ska ämnet fortsatt anses motsvara ett ämne med ångtryck av högst 110 kPa (1,10 bar) vid 50°C.
535 UN 1469 blynitrat, UN 1470 blyperklorat, fast, och UN 3408 blyperkloratlösning är ämnen i klass 5.1.
536 Naftalen, fast, se UN 1334.
537 UN 2869 titantriklorid, blandning, ej självantändande, är ett ämne i klass 8.
538 Svavel (i fast tillstånd), se UN 1350.
539 Lösningar av isocyanater med flampunkt lägst 23 °C är ämnen i klass 6.1.
540 UN 1326 hafniumpulver, fuktat, UN 1352 titanpulver, fuktat eller UN 1358 zirkoniumpulver, fuktat med minst 25 % vatten, är ämnen i klass 4.1.
541 Nitrocellulosablandningar vars vatten-, alkohol- eller mjukgörarhalt är lägre än angivna gränsvärden är ämnen i klass 1.
542 Talk med tremolit och/eller aktinolit omfattas av denna benämning.
543 UN 1005 ammoniak, vattenfri, UN 3318 ammoniaklösning i vatten med mer än 50 % ammoniak och UN 2073 ammoniaklösning i vatten med mer än 35 % men högst 50 % ammoniak är ämnen i klass 2. Ammoniaklösningar med högst 10 % ammoniak omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
544 UN 1032 dimetylamin, vattenfri, UN 1036 etylamin, UN 1061 metylamin, vattenfri, och UN 1083 trimetylamin, vattenfri, är ämnen i klass 2.
545 UN 0401 dipikrylsulfid, fuktad med högst 10 viktsprocent vatten är ett ämne i klass 1.
546 UN 2009 zirkonium, torrt, färdig plåt, band eller lindad tråd, tunnare än 18 μm, är ett ämne i klass 4.2. Zirkonium, torrt, färdig plåt, band eller lindad tråd med tjocklek minst 254 μm, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
547 UN 2210 maneb eller UN 2210 manebberedningar i självupphettande form är ämnen i klass 4.2.
548 Klorsilaner, som utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten, är ämnen i klass 4.3.
549 Klorsilaner med flampunkt under 23 °C, som inte utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten, är ämnen i klass 3. Klorsilaner med flampunkt 23 °C och däröver, som inte utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten, är ämnen i klass 8.
550 UN 1333 cerium i plattor, tackor eller stänger är ett ämne i klass 4.1.
551 Lösningar av dessa isocyanater med flampunkt under 23 °C är ämnen i klass 3.
552 Metaller och metallegeringar i pulverform eller annan brandfarlig form, som är självantändliga, är ämnen i klass 4.2. Metaller och metallegeringar i pulverform eller annan brandfarlig form, som utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten, är ämnen i klass 4.3.
553 Denna blandning av väteperoxid och perättiksyra, blandning, stabiliserad får vid laboratorieprovning (se testhandboken, del II, avsnitt 20) varken detonera när den är i kaviterat tillstånd eller visar några deflagrationstendenser.

Den får heller inte visa några sönderdelningseffekter vid upphettning under inneslutning. Den får inte visa någon explosiv kraft.

Formuleringen ska vara termiskt stabil (självaccelererande sönderfallstemperatur, SADT, 60°C eller högre för en 50 kilos-förpackning). Ämnen som används för att göra formuleringen mer okänslig ska vara förenliga med perättiksyra. Ämnen som inte uppfyller dessa kriterier räknas som ämnen i klass 5.2 (se testhandboken, del II, stycke 20.4.3 (g)).
554 Metallhydrider som utvecklar brandfarliga gaser i kontakt med vatten, är ämnen i klass 4.3. UN 2870 aluminiumborhydrid eller UN 2870 aluminiumborhydrid i utrustning är ett ämne i klass 4.2.
555 Damm och pulver av metaller, ej giftiga, i ej självantändande form, som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, är ämnen i klass 4.3.
556 Metallorganiska föreningar och deras lösningar, som är självantändande, är ämnen i klass 4.2. Brandfarliga lösningar med metallorganiska föreningar i koncentrationer, som vid kontakt med vatten varken utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder eller är självantändande, är ämnen i klass 3.
557 Damm och pulver av metaller i pyrofort tillstånd är ämnen i klass 4.2.
558 Metaller och metallegeringar i pyrofort tillstånd är ämnen i klass 4.2. Metaller och metallegeringar som vid kontakt med vatten inte utvecklar brandfarliga gaser och inte är pyrofora eller självupphettande, men däremot lättantändliga, är ämnen i klass 4.1.
560 En vätska, förhöjd temperatur, n.o.s., vid eller över 100°C (inklusive smälta metaller, smälta salter) och, ett ämne med en flampunkt, vid en temperatur under sin flampunkt är ett ämne i klass 9 (UN 3257).
561 Klorformiater med huvudsakligen frätande egenskaper är ämnen i klass 8.
562 Självantändande metallorganiska föreningar är ämnen i klass 4.2. Vattenreaktiva metallorganiska föreningar, brandfarliga, är ämnen i klass 4.3.
563 UN 1905 selensyra är ett ämne i klass 8.
564 UN 2443 vanadinoxitriklorid, UN 2444 vanadintetraklorid och UN 2475 vanadintriklorid är ämnen i klass 8.
565 Denna benämning ska tillordnas ospecificerat avfall, vilka härstammar från human- eller veterinärmedicinsk behandling av människor/djur eller från biologisk forskning, och som har låg sannolikhet för att innehålla ämnen i klass 6.2. Sanerat sjukvårdsavfall eller avfall som härstammar från biologisk forskning och innehållit smittförande ämnen, omfattas inte av bestämmelserna för klass 6.2.
566 UN 2030 hydrazin, vattenlösning, med över 37 viktsprocent hydrazin är ett ämne i klass 8.
568 Bariumazid med vattenhalt under angivet gränsvärde är tillordnat klass 1, UN 0224.
581 Denna särbestämmelse gäller endast för avsändare och återges inte här.
582 Denna särbestämmelse gäller endast för avsändare och återges inte här
583 Denna benämning omfattar bl.a. blandningar av gaser, med följande egenskaper:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Blandn. Högsta ångtryck Lägsta densitet Tillåten teknisk benämning
vid 70 °C (MPa) vid 50 °C (kg/l) i godsdeklarationen
------------------------------------------------------------------------------------------------
A 1,1 0,525 “Blandning A” eller “Butan”
A01 1,6 0,516 “Blandning A01” eller “Butan”
A02 1,6 0,505 “Blandning A02” eller “Butan”
A0 1,6 0,495 “Blandning A0” eller “Butan”
A1 2,1 0,485 “Blandning A1”
B1 2,6 0,474 “Blandning B1”
B2 2,6 0,463 “Blandning B2”
B 2,6 0,450 “Blandning B”
C 3,1 0,440 “Blandning C” eller ”Propan”

Anmärkning: För transport i tank handelsnamnen ”butan” och ”propan” endast användas som komplement
584 Denna gas omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om - den innehåller högst 0,5 % luft i gasformigt tillstånd, - den innehålls i metallkapslar (kolsyrepatroner) utan defekter som kan försämra deras hållfasthet, - tätheten hos kapselns förslutning har kontrollerats, - kapseln innehåller högst 25 g av denna gas, och - kapseln innehåller högst 0,75 g av denna gas per cm3 volym.
585 Cinnober omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
586 Hafnium-, titan- och zirkoniumpulver måste innehålla ett synligt vattenöverskott. Hafnium-, titan- och zirkoniumpulver, fuktat, mekaniskt framställt med en partikelstorlek av minst 53 μm, eller kemiskt framställt med en partikelstorlek av minst 840 μm, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S
587 Bariumtitanat och bariumstearat omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
588 Aluminiumbromid och aluminiumklorid i fast hydratiserad form omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
590 Järn(III)klorid-hexahydrat omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
591 Blysulfat med högst 3 % fri syra omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
592 Tömda, ej rengjorda förpackningar, inklusive tömda IBC-behållare och tömda storförpackningar, tömda tankfordon, tömda avmonterbara tankar, tömda UNtankar, tömda tankcontainrar och tömda småcontainrar, som har innehållit detta ämne, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
593 Denna gas, som används för kylning av t.ex. medicinska eller biologiska prover, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om den förvaras i dubbelväggiga kärl (Dewar-flaskor) som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 punkt (6) för öppna kryokärl i ADR kapitel 4.1.4.1. förutom vad som anges i 5.5.3.
594 Följande föremål, tillverkade och fyllda i enlighet med tillverkningslandets bestämmelser och förpackade i kraftig ytterförpackning, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S: - UN 1044 brandsläckare, försedda med skydd mot oavsiktlig uttömning, - UN 3164 pneumatiskt eller hydraliskt trycksatta föremål, som genom kraftupptagning, formstyvhet eller konstruktion är dimensionerade mot påkänningar som överstiger det invändiga gastrycket.
596 Kadmiumpigment, såsom kadmiumsulfider, kadmiumsulfoselenider och kadmiumsalter av högre fettsyror (t.ex. kadmiumstearat) omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
597 Ättiksyra, lösningar med högst 10 viktsprocent ren syra, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
598 Följande batterier omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S:
a) Nya batterier när de är:
- säkrade mot skador, förskjutning eller vältning,
- försedda med hanteringsanordningar, om de inte är staplade på t.ex. lastpallar,
- fria från farliga rester av lut eller syror på utsidan,
- säkrade mot kortslutning.
b) Förbrukade batterier när de är:
- fria från skador på ytterhöljet,
- säkrade mot läckage, förskjutning, vältning eller skador, t.ex. staplade på lastpallar,
- fria från farliga rester av lut eller syror på utsidan,
- säkrade mot kortslutning
”Förbrukade batterier” avser sådana som efter normal användning transporteras till återvinning.
599 Föremål och instrument som innehåller högst 1 kg kvicksilver, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
600 Vanadinpentoxid, smält och stelnad, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
601 Farmaceutiska produkter (läkemedel), färdiga för användning, som är tillverkade och förpackade för detalj- eller partihandel för personligt bruk eller hushållsbruk, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
602 Fosforsulfider, som inte är fria från vit eller gul fosfor, får inte transporteras.
603 Vätecyanid, vattenfritt, som inte uppfyller villkoren för UN 1051 eller UN 1614, får inte transporteras. Vätecyanid (blåsyra) med mindre än 3 % vatten är stabilt, om pH-värdet uppgår till 2,5 ± 0,5 och vätskan är klar och färglös.
607 Blandningar av kaliumnitrater och natriumnitriter med ett ammoniumsalt får inte transporteras.
609 Tetranitrometan, som inte är fritt från brännbara föroreningar, får inte transporteras.
610 Detta ämne får inte transporteras, om det innehåller över 45 % cyanväte.
611 Ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara ämnen (inklusive organiska ämnen beräknade som kolekvivalent) får inte transporteras, utom som beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1.
613 Lösning av klorsyra med över 10 % klorsyra eller blandningar av klorsyra med någon annan vätska än vatten får inte transporteras.
614 2,3,7,8-tetraklordibenso-1,4-dioxin (TCDD) i koncentrationer som räknas som mycket giftiga enligt kriterierna i 2.2.61.1 får inte transporteras.
616 Ämnen med en halt av flytande salpetersyraestrar över 40 % ska klara den i ADR kapitel 2.3.1 nämnda utsvettningsprovningen.
617 Förutom sprängämnesslag ska sprängämnets handelsnamn anges på kollit.
618 I kärl med 1,2-butadien får syrekoncentrationen i gasfasen uppgå till högst 50 ml/m3.
623 UN 1829 svaveltrioxid ska vara stabiliserad. Svaveltrioxid med minst 99,95 % renhet får även utan stabilisator transporteras i tankar, förutsatt att dess temperatur hålls vid lägst 32,5 °C. För sådan transport ska texten ”Transport med en lägsta temperatur hos ämnet på 32,5 °C” finnas i godsdeklarationen.
625 Kollin med dessa föremål ska märkas tydligt med ”UN 1950 AEROSOLER”.
632 Detta ämne räknas som självantändande (pyrofort).
633 Kollin och småcontainrar med detta ämne ska förses med följande märkning: ”Förvaras åtskilt från antändningskällor”.
Denna märkning ska anges på ett officiellt språk i avsändarlandet, och, om detta språk inte är engelska, franska eller tyska, dessutom på engelska, franska eller tyska, såvida inte annat anges i någon överenskommelse mellan de länder som berörs av transporten.  
635 Kollin med dessa föremål måste förses med etikett nr 9 endast om föremålet är helt inneslutet i förpackningen, i lådor eller andra anordningar som förhindrar snabb identifiering av föremålet.
636 Följande omfattas inte av några andra bestämmelser i ADR inklusive särbestämmelse 376 och avsnitt 2.2.9.1.7 i ADR:

(a) Celler som ingår i utrustning ska inte kunna urladdas under transport så att tomgångsspänningen sjunker under 2 volt eller under 2/3 av spänningen hos en icke urladdad cell, varvid den lägsta av dessa båda spänningar gäller.

(b) Transport till mellanliggande bearbetningsanläggningar: 
       - Litiumceller och -batterier med bruttovikt på högst 500 g vardera eller litiumjonceller med en nominell energi i wattimmar om högst 20 Wh
- Litiumjonbatterier med en nominell energi i wattimmar om högst 100 Wh, primära litiumceller med högst 1 g litium
- Primära litiumceller med en totalmängd på högst 2 g litium, som inte sitter i utrustning, som samlas in och överlämnas för transport till bortskaffande eller återvinning
      - Litiumceller och batterier i utrustning från privata hushåll som samlas in och överlämnas för transport till sanering, demontering, återvinning eller bortskaffande.

Följande villkor måste dock vara uppfyllda: 

(i)   att bestämmelserna i förpackningsinstruktion P909 i 4.1.4.1 i ADR tillämpas med undantag av tilläggsbestämmelserna 1 och 2, 

(ii)  att det finns ett kvalitetssystem för att säkerställa att totalmängden litiumceller eller -batterier i varje transportenhet inte överstiger 333 kg,

(iii) att kollin är märkta ”LITIUMBATTERIER FÖR BORTSKAFFANDE” eller ”LITIUMBATTERIER FÖR ÅTERVINNING” utifrån vad som är tillämpligt.

Notering: Om utrustning som innehåller litiumceller eller litiumbatterier transporteras oförpackad eller på pallar i enlighet med förpackningsinstruktion P909 (3) i 4.1.4.1 i ADR, får denna märkning fästas på utsidan av fordonen eller containrarna.
637 Genetiskt modifierade mikroorganismer och genetiskt modifierade organismer är sådana som inte är farliga för människor och djur, men som kan förändra djur, växter, mikrobiologiska ämnen och ekosystem på ett sätt som inte kan inträffa naturligt.

Genetiskt modifierade mikroorganismer och genetiskt modifierade organismer omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om de godkänts för användning av behöriga myndigheter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna2).

Levande ryggradsdjur eller ryggradslösa djur får inte användas som bärare av ämnen som tillordnats detta UN-nummer, med undantag av om ämnet i fråga inte kan transporteras på annat sätt.

För transport av instabila ämnen under detta UN-nummer ska lämpliga uppgifter anges, t.ex. ”Kyls till +2 °C/+4 °C” eller ”Transporteras i fryst tillstånd” eller ”Får ej frysas”.
638 Ämnen som har samband med självreaktiva ämnen.
639 Se ADR kapitek 2.2.2.3, klassificeringskod 2F, UN 1965, Anm 2.
640C De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640D De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640E De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640F De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640H De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640M De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640G De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640GG De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640G De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640K De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640L De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640O De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640I De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640J De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640N De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
640 De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i ämneslistan (tabell A), kolumn 2, leder vid transport av ämnet i ADR-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp. För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, ska endast vid transport i ADR-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:
”Särbestämmelse 640X”, där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640. Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.
642 Såvida det inte tillåts enligt ADR kapitel 1.1.4.2 så får denna benämning enligt FN:s modellregelverk inte användas för transport av gödselmedel i lösning med fri ammoniak.
643 Asfalt baserad på sand eller stenkross omfattas inte av bestämmelserna i klass 9.
644 För transport av dessa ämnen gäller följande: - pH-värdet för en 10 %-ig lösning av ämnet ska ligga mellan 5 och 7, - lösningen får innehålla högst 0,2 % brännbara ämnen eller 0,02 % klorföreningar, mätt som halt klor.
645 Den i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 3b angivna klassificeringskoden får endast användas när behörig myndighet i en fördragspart till ADR har gett sitt tillstånd före transporten.

Tillståndet ska vara skriftligt i form av ett certifikat om klassificering (se ADR kapitel 5.4.1.2.1 (g)) och ska innehålla en unik beteckning. När tillordning till en riskgrupp sker enligt proceduren i ADR kapitel 2.2.1.1.7.2, kan MSB kräva att den föregivna klassificeringen ska verifieras baserad på provningsdata erhållna från testserie 6 i testhandboken, del I, avsnitt 16.
646 Kol som är aktiverat genom vattenånga omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
647 Transport av vinäger och ättiksyra av livsmedelskvalitet med högst 25 viktprocent ren syra omfattas endast av följande bestämmelser:

(a) Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, samt tankar ska vara tillverkade av rostfritt stål eller plast, som är varaktigt korrosionsbeständiga gentemot vinäger och ättiksyra av livsmedelskvalitet.

(b) Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, samt tankar ska minst en gång per år genomgå en visuell kontroll av ägaren. Resultat av denna kontroll ska protokollföras och sparas minst ett år. Skadade förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, och tankar får inte fyllas.

(c) Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, samt tankar ska fyllas så att avsett innehåll inte spills ut eller häftar vid utsidan.

(d) Packningar och förslutningar ska vara resistenta mot vinäger och ättiksyra av livsmedelskvalitet. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, samt tankar ska av förpackaren och/eller fyllaren förslutas så tätt att under normala transportförhållanden inget av innehållet kommer ut.

(e) Sammansatta förpackningar med innerförpackning av glas eller plast (se ADR kapitel 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P 001) får användas, om de uppfyller de allmänna förpackningsbestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 och 4.1.1.8. Övriga bestämmelser i ADR/ADR-S gäller inte.
648 Föremål impregnerade med denna pesticid, exempelvis papptallrikar, pappersremsor, bomullsbollar eller skivor i plastmaterial, i lufttätt förslutna höljen omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
650 Avfall som består av förpackningsrester samt stelnade och flytande färgrester får transporteras under bestämmelserna för förpackningsgrupp II. Utöver bestämmelserna för UN 1263, förpackningsgrupp II, får avfall även förpackas och transporteras enligt följande:

(a) Avfallet får vara förpackat enligt ADR kapitel 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P002 eller 4.1.4.2, förpackningsinstruktion IBC06.

(b) Avfallet får vara förpackat i flexibla IBC-behållare 13H3, 13H4 och 13H5 i overpack med hela väggar.

(c) Provning av de under (a) och (b) angivna förpackningarna och IBCbehållarna får utföras enligt bestämmelserna i ADR kapitel 6.1 respektive 6.5 för fasta ämnen med provningskrav för förpackningsgrupp II. Provningen ska genomföras på förpackningar och IBC-behållare, som är fyllda med ett representativt urval av avfallet, i transportfärdigt skick.

(d) Transport i bulk i fordon med hela väggar och presenning, slutna containrar med hela väggar eller presenningsförsedda storcontainrar med hela väggar är tillåten. Fordonets eller containerns påbyggnad ska vara tät eller tätas, exempelvis med hjälp av en ändamålsenlig och tillräckligt hållfast invändig beläggning.

(e) Om avfallet transporteras enligt villkoren i denna särbestämmelse, ska godset deklareras enligt 5.4.1.1.3 i transporthandlingen på följande vis: ”UN 1263 AVFALL, FÄRG, 3, II, (D/E)” eller ”UN 1263 AVFALL, FÄRG, 3, PG II, (D/E)”.
651 Särbestämmelse V2 (1) gäller inte om nettoinnehållet av explosiva ämnen per transportenhet inte överstiger 4000 kg, förutsatt att nettoinnehållet av explosiva ämnen per fordon inte överstiger 3000 kg.
652 Kärl av austenitiskt rostfritt stål, ferritiskt och austenitiskt stål (duplexstål) och svetsat titan, vilka inte uppfyller kraven i kapitel 6.2 men som har tillverkats och godkänts enligt nationella luftfartsbestämmelser för användning som bränslebehållare till varmluftsballonger eller varmluftsluftskepp och tagits i bruk (datum för första kontroll) före den 1 juli 2004, får transporteras på väg om följande villkor är uppfyllda:

(a) De allmänna bestämmelserna iADR kapitel 6.2.1 ska vara uppfyllda,

(b) Konstruktion och tillverkning av kärlen ska ha godkänts för användning i luftfart av en nationell luftfartsmyndighet.

(c) Som undantag från ADR kapitel 6.2.3.1.2 ska i detta fall kalkyltrycket härledas från en reducerad högsta omgivningstemperatur på +40°C: (i) som undantag från 6.2.5.1, får gasflaskor tillverkas av valsat och aducerat kommersiellt rent titan med minimikraven Rm > 450 MPa, εA > 20 % (εA = brottförlängning), (ii) gasflaskor av austenitiskt rostfritt stål och ferritiskt och austenitiskt stål (duplexstål) får användas med en spänningsnivå upp till 85 % av den minsta garanterade sträckgränsen (Re) vid ett kalkyltryck som härletts från en reducerad högsta omgivningstemperatur på +40 °C, (iii) kärlen ska vara försedda med en tryckavlastningsanordning med ett inställt märktryck på 26 bar. Provtrycket för dessa kärl ska vara minst 30 bar.

(d) Om undantag från (c) inte tillämpas, ska kärlen konstrueras för referenstemperaturen 65 °C och vara försedda med tryckavlastningsanordningar
med inställt märktryck enligt vad behörig myndighet i användningslandet anger.

(e) Kärlens mantel ska omges av ett yttre, vattentätt skyddsskikt, minst 25 mm tjockt och gjort av skummad cellplast eller liknande material.

(f) Under transport ska kärlet vara säkert fäst i en häck eller extra säkerhetsanordning.

(g) Kärlen ska vara märkta med en tydlig och synlig etikett, som visar att kärlen endast är avsedda för användning i varmluftsballonger eller varmluftsluftskepp.

(h) Användningstiden (från datum för första kontroll) får inte överstiga 25 år.
653 Transport av gas i gasflaskor med en produkt av provtryck och volym av högst 15,2 MPa·liter (152 bar·liter) omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADRS, om följande villkor är uppfyllda:

- bestämmelser som gäller för tillverkning och kontroll av gasflaskor beaktats,

- gasflaskorna har förpackats i ytterförpackningar, som minst uppfyller kraven i del 4 för sammansatta förpackningar. De ”allmänna bestämmelserna för förpackning” i ADR kapitel 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.5-4.1.1.7 ska beaktas,

- gasflaskorna inte har förpackas tillsammans med annat farligt gods, - den totala bruttovikten av ett kolli inte överstiger 30 kg, och

- varje kolli är tydligt och varaktigt märkt med UN 1066 för argon komprimerad eller ”UN 1013” för koldioxid, UN 1046 för helium, komprimerad eller ”UN 1066” för kväve, komprimerad. Denna märkning ska omges av en ram som bildar en kvadrat ställd på sin spets med sidlängden minst 100 mm × 100 mm.
654 Förbrukade tändare som insamlas åtskilt och sänds enligt 5.4.1.1.3, får transporteras under denna benämning om syftet är bortskaffning. De behöver inte vara skyddade mot oavsiktlig tömning, förutsatt att åtgärder vidtagits för att förhindra farlig tryckstegring eller uppkomst av en farlig atmosfär. Förbrukade tändare, med undantag av otäta eller kraftigt deformerade, ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P003.

Dessutom gäller följande bestämmelser:

- endast styva förpackningar med maximal volym på 60 liter får användas, förpackningarna ska fyllas med vatten eller annat lämpligt skyddsmaterial för att förhindra all form av antändning, under normala transportförhållanden ska alla tändanordningar på tändarna vara fullständigt täckta av skyddsmaterial,

- förpackningarna ska vara tillräckligt ventilerade för att förhindra uppkomst av en brandfarlig atmosfär och tryckstegring,

- kollina får endast transporteras i ventilerade eller öppna fordon eller containrar. Otäta eller kraftigt deformerade tändare ska transporteras i bärgningsförpackningar, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra farlig tryckstegring.

Anm Särbestämmelse 201 och särbestämmelserna för förpackning PP84 och RR5 i förpackningsinstruktion P002 i 4.1.4.1 gäller inte för förbrukade tändare.
655 Gasflaskor och deras förslutningar som är konstruerade, tillverkade, godkända och märkta i enlighet med direktiv 97/23/EG3) och används för andningsapparater, får transporteras utan att uppfylla kapitel 6.2 förutsatt att de genomgår kontroller och provningar enligt 6.2.1.6.1 och att intervallen mellan provningarna enligt ADR kapitel 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200, inte överskrids. Trycket som ska användas vid vätsketryckprovningen är det tryck som anges på gasflaskan i enlighet med direktiv 97/23/EG3).
656 Bestämmelserna i första meningen i särbestämmelse 188 (e) gäller inte för anordningar som är avsedda att vara aktiva under transport (RFID-transpondrar, klockor, sensorer, etc.) och som inte kan generera farlig värmeutveckling.

Oavsett särbestämmelse 188 (b), får batterier tillverkade före den 1 januari 2009 även transporteras efter den 31 december 2010 utan att vara märkta med nominell energi i wattimmar på ytterhöljet.
657 Denna benämning ska endast användas för det tekniskt rena ämnet. För blandningar av beståndsdelar i gasol (LPG), se UN 1965 eller se UN 1075 tillsammans med Anm 2 i 2.2.2.3.
658 UN 1057 TÄNDARE som uppfyller standarden EN ISO 9994:2006 + A1:2008 ”Cigarettändare – Säkerhetskrav” och UN 1057 REFILLER TILL TÄNDARE, får transporteras genom att endast tillämpa bestämmelserna i avsnitt 3.4.1 (a) – (h), 3.4.2 (med undantag av den angivna totala bruttovikten på 30 kg), 3.4.3 (med undantag av den angivna totala bruttovikten på 20 kg), 3.4.11 och 3.4.12 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda: (a) den totala bruttovikten hos varje kolli får inte överstiga 10 kg, (b) högst 100 kg bruttovikt av sådana kollin får transporteras i ett fordon, och (c) varje ytterförpackning ska vara tydligt och varaktigt märkt med ”UN 1057 TÄNDARE” eller ”UN 1057 REFILLER TILL TÄNDARE”, enligt vad som är tillämpligt.
659 Ämnen som har tilldelats PP86 eller TP7 i kolumn (9a) och kolumn (11) i Tabell A i kapitel 3.2 och som därmed kräver att luft avlägsnas från gasfasutrymmet, ska inte transporteras under detta UN-nummer utan ska transporteras under det UN-nummer som har tillordnats respektive ämne i tabell A
660 Särbestämmelsen är så omfattande att den inte får plats här. Se MSB hemsida
661 Transport av skadade litiumbatterier, som inte samlats in och överlämnats för transport för bortskaffande enligt särbestämmelse 636, är endast tillåten under villkor som definierats av behörig myndighet i en fördragspart till ADR. Den behöriga myndigheten får också acceptera ett godkännande som utfärdats av behörig myndighet i ett land som inte är fördragspart till ADR förutsatt att detta godkännande har utfärdats i enlighet med de rutiner som är tillämpliga enligt ADR/ADR-S eller RID/RID-S.

Endast förpackningsmetoder som har godkänts för detta gods av den behöriga myndigheten får användas. Den behöriga myndigheten får fastställa en strängare transportkategori eller tunnelrestriktionskod. Uppgiften ska anges i godkännandet från den behöriga myndigheten. En kopia av godkännandet från den behöriga myndigheten ska medfölja varje sändning eller så ska godsdeklarationen innehålla en referens till detta godkännande.

Den behöriga myndigheten i en fördragspart till ADR som utfärdar ett godkännande enligt denna särbestämmelse, ska meddela detta till FN sekretariatet så att informationen kan spridas via FN:s webbplats. Anm De rekommendationer som anges av FN gällande tekniska krav för transporten av skadade litiumbatterier ska beaktas vid utfärdandet av ett godkännande.

Skadade batterier är särskilt:

- batterier som identifierats av tillverkaren som felaktiga av säkerhetsskäl,

- batterier med skadade eller avsevärt deformerade ytterhöljen,

- batterier som läcker vätska eller gas, eller

- batterier med brister som inte kan identifieras utan att de först transporteras till en plats där analys kan genomföras.
662 Gasflaskor som inte överensstämmer med bestämmelserna i kapitel 6.2 och som uteslutande används i fartyg och luftfartyg, får transporteras i syfte att fyllas eller kontrolleras samt för efterföljande återleverans under förutsättning att gasflaskorna har konstruerats och tillverkats i enlighet med en standard som godtagits av behörig myndighet i godkännandelandet och att alla övriga relevanta bestämmelser i ADR/ADR-S är uppfyllda, inklusive följande bestämmelser:
(a) gasflaskorna ska transporteras med ett ventilskydd i överensstämmelse med 4.1.6.8,
(b) gasflaskorna ska vara märkta och etiketterade enligt 5.2.1 och 5.2.2, och
(c) alla relevanta fyllningsbestämmelser i förpackningsinstruktion P200 i delavsnitt 4.1.4.1 ska vara uppfyllda.

Godsdeklarationen ska innehålla följande information:”TRANSPORT I
ENLIGHET MED SÄRBESTÄMMELSE 662”.
663 Denna benämning får endast användas för förpackningar, storförpackningar eller IBC-behållare, eller delar av dessa, som har innehållit farligt gods som transporteras för bortskaffande, återvinning eller omhändertagande av material, annat än rekonditionering, reparation, regelbundet underhåll, renovering eller återanvändning, och som har tömts så att endast rester av det farliga godset finns kvar på förpackningsdelarna när de lämnas för transport.

Tillämpningsområde:
Rester som finns kvar i uttjänta, tömda, ej rengjorda förpackningar får endast vara farligt gods i klass 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 eller 9. Dessutom får resterna av det farliga godset inte vara:
- Ämnen tillhörande förpackningsgrupp I eller som har ”0” angivet i kolumn (7a) i tabell A i kapitel 3.2, eller
- Ämnen klassificerade som okänsliggjorda explosiva ämnen i klass 3 eller 4.1, eller
- Ämnen klassificerade som självreaktiva ämnen i klass 4.1, eller
- Radioaktiva ämnen, eller
- Asbest (UN 2212 och 2590), polyklorerade bifenyler (UN 2315 och 3432), halogenerade monometyldifenylmetaner och polyhalogenerade bifenyler eller polyhalogenerade terfenyler (UN 3151 och 3152).

Allmänna bestämmelser
Uttjänta, tömda, ej rengjorda förpackningar med rester av farligt gods som har primär eller sekundär fara i klass 5.1 får inte förpackas med andra förpackningar tillhörande UN 3509, eller lastas tillsammans med andra förpackningar tillhörande UN 3509 i samma container, fordon eller bulkcontainer.

Rutiner för sorteringsmetoder ska vara införda på lastningsplatsen för att säkerställa att bestämmelserna som gäller för denna benämning efterföljs.

Anm Alla övriga bestämmelser i ADR/ADR-S gäller.
664 När ämnen under denna benämning transporteras i fasta tankar (tankfordon) eller avmonterbara tankar, får dessa tankar utrustas med anordningar för additiver (tillsatskemikalier).

Anordningar för additiver:
- är del av driftsutrustningen för att fördela tillsatser av UN 1202, UN 1993 med förpackningsgrupp III, UN 3082 eller icke farligt gods under lossningen av godset i tanken,
- består av delar såsom anslutningsrör och slangar, förslutningsanordningar, pumpar och doseringsutrustning som är permanent anslutna till tömningsutrustningen i tankens driftsutrustning,
- innefattar inneslutning som är en integrerad del av tankskalet, eller permanent fastsatt på utsidan av tanken eller tankfordonet.

Alternativt får anordningarna för additiver ha anslutningar för att koppla samman förpackningar. I detta fall ska inte själva förpackningen ses som en del av anordningen för additiver.

Följande krav ska tillämpas beroende på utformning:

(a) Tillverkning av inneslutningarna:
--------------------------------------------------------------
(i) Som en integrerad del av tankskalet (t.ex. ett tankfack) ska de uppfylla relevanta bestämmelser i kapitel 6.8.

(ii) När de är permanent fastsatta på utsidan av tanken eller tankfordonet omfattas inte inneslutningarna av tillverkningskraven i ADR/ADR-S under förutsättning att de uppfyller följande bestämmelser:
De ska vara tillverkade av metalliska material och uppfylla följande krav på minsta godstjocklek:

Austenitiska rostfria stål, minsta godstjocklek: 2,5 mm *
Andra stål, minsta godstjocklek: 3 mm *
Aluminiumlegeringar, minsta godstjocklek: 4 mm *
Aluminium, 99,80% rent, minsta godstjocklek: 6 mm *

*För inneslutningar med dubbla väggar måste den sammanlagda tjockleken av den yttre och den inre metallväggen motsvara den föreskrivna minsta godstjockleken.

Svetsar ska vara utförda i enlighet med första stycket i 6.8.2.1.23, förutom att andra lämpliga metoder får användas för att säkerställa svetsens kvalitet.

(iii) Förpackningar som är anslutningsbara till anordningen för additiver får endast vara av metall och ska uppfylla relevanta tillverkningskrav i kapitel 6.1, utifrån vad som är tillämpligt för den aktuella additiven.

(b) Tankgodkännande:
--------------------------------------------------------------
För tankar som är utrustade med eller som är avsedda att utrustas med anordningar för additiver och där anordningen inte ingår i det ursprungliga typgodkännandet för tanken, ska bestämmelserna i 6.8.2.3.4 tillämpas.

(c) Användning av inneslutningar och anordningar för additiver:
--------------------------------------------------------------
(i) I det fall (a)(i) ovan är relevant, gäller inga ytterligare krav.
(ii) I det fall (a)(ii) ovan är relevant, får den totala volymen av inneslutningarna inte överstiga 400 liter per fordon.
(iii) I det fall (a)(iii) ovan är relevant, gäller inte 7.5.7.5 och 8.3.3. Förpackningarna får endast anslutas till anordningar för additiver vid lossning av tanken. Under transport måste förslutningar och anslutningar vara så förslutna att inget läckage kan ske.

(d) Provning av anordningar för additiver:
--------------------------------------------------------------
Bestämmelserna i 6.8.2.4 ska tillämpas för anordningarna. Däremot, i det fall (a)(ii) ovan är relevant, behöver inneslutningarna i anordningarna endast genomgå en utvändig kontroll och en täthetsprovning vid den första, mellanliggande eller återkommande kontrollen av tanken. Täthetsprovningen ska utföras med ett minsta provtryck av 0,2 bar (20 kPa).
Anm För förpackningarna beskrivna i (a)(iii) ovan, ska tillämpliga bestämmelser i ADR/ADR-S tillämpas.

(e) Godsdeklaration:
--------------------------------------------------------------
Endast informationen som krävs enligt 5.4.1.1.1 (a) – (d) behöver anges i godsdeklarationen för additiven. I detta fall ska uttrycket ”Anordning för additiver” anges i godsdeklarationen.

(f) Utbildning av förare:
--------------------------------------------------------------
Förare som har genomgått utbildning enligt 8.2.1 för transport av detta ämne i tank, behöver ingen ytterligare utbildning för transport av additiverna.

(g) Storetiketter eller märkning:
--------------------------------------------------------------
Storetiketter eller märkning av fasta tankar (tankfordon) eller avmonterbara tankar enligt kapitel 5.3 för transport av ämnen under denna benämning påverkas inte av en anordning för additiver eller för de additiver som finns däri.
665 Kol, koks och antracit som uppfyller klassificeringskriterierna för klass 4.2, förpackningsgrupp III, omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S.
666 Fordon som tillordnats UN 3166 eller 3171 och batteridriven utrustning tillordnad UN 3171 i enlighet med bestämmelserna 240, 312 och 385 liksom varje farligt gods som de innehåller och som är nödvändigt för deras funktion eller funktionen hos deras utrustning, omfattas inte av övriga bestämmelser i ADR/ADR-S när de transporteras som last, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

(a) för fordon som drivs med flytande bränslen ska ventilerna mellan motor eller utrustning och bränsletank ska vara stängd under transporten, såvida de inte behöver vara öppna för att utrustningen ska fungera. I förekommande fall ska fordonen eller de andra transportmedlen lastas upprätt och säkras mot vältning

(b) för fordon som drivs med gasformiga bränslen ska ventilen mellan gastank och motor vara stängd och den elektriciteten frånkopplad, såvida den inte måste vara inkopplad för att utrustningen ska fungera,

(c) metallhydridlagringssystem ska vara godkända av behörig myndighet i tillverkningslandet. Om tillverkningslandet inte är fördragspart till ADR ska godkännandet intygas av den behöriga myndigheten i en fördragspart till ADR.

(d) bestämmelserna i (a) och (b) gäller inte för fordon som är tömda på vätska eller gasformiga bränslen

Anm. 1. Ett fordon anses vara tomt på flytande bränsle när tanken för det flytande bränslet har tömts och fordonet inte kan köras på grund av brist på bränsle. Fordonskomponenter såsom bränsleledningar, bränslefilter och spridare behöver inte rengöras, tömmas eller avgasas för att betraktas tomma på flytande bränslen. Dessutom behöver bränsletanken inte rengöras eller avgasas.

Anm. 2. Ett fordon anses vara tomt på gasformiga bränslen när bränsletankarna med gas är tomma på vätska (för kondenserade gaser), trycket i tankarna inte överstiger 2 bar och avstängningskranen eller avstängningsventilen för bränslet är stängd och säkrad
667 (a) Bestämmelserna i 2.2.9.1.7 (a) gäller inte när prototyper eller mindre produktionsserier av litiumceller eller -batterier innehållande högst 100 celler eller batterier och som är installerade i fordon, motorer, maskiner eller föremål.

(b) Bestämmelserna i 2.2.9.1.7 gäller inte litiumceller eller -batterier installerade i skadade eller defekta fordon, motorer, maskiner eller föremål. I dessa fall gäller följande villkor:
(i) Om skadan eller defekten inte har någon väsentlig säkerhetsmässig inverkan i cellen eller batteriet, får skadade och defekta fordon, motorer, maskiner eller föremål, transporteras enligt villkoren i särbestämmelse 363 eller 666, beroende på vad som är tillämpligt,
(ii) Om skadan eller defekten har en betydande inverkan på säkerheten i cellen eller batteriet ska litiumcellen eller -batteriet monteras bort och transporteras enligt särbestämmelse 376.
Om det inte är möjligt att säkert montera bort cellen eller batteriet eller om det inte är möjligt att kontrollera status för cellen eller batteriet kan fordonet, motorn, maskinen eller föremålet bogseras eller transporteras enligt (i).

(c) De rutiner som beskrivs i (b) gäller även för skadade litiumceller eller batterier i fordon, motorer, maskiner eller föremål.
668 Avseende ej fissilt eller undantaget fissilt uranhexafluorid, ska ämnet klassificeras under UN 3507 eller 2978.
669 En påhängsvagn eller släpvagn med tillhörande utrustning som är avsedd att användas under transporten och som drivs av ett flytande eller gasformigt bränsle eller ett elektriskt lagrings- och produktionssystem, ska tillordnas UN 3166 eller 3171 och omfattas av samma villkor som anges för dessa UN-nummer när påhängsvagnen eller släpvagnen med utrustning transporteras som last på ett fordon.

Den totala volymen för de tankar som innehåller flytande bränsle får inte överstiga 500 liter.
670 (a)
Litiumceller och -batterier inbyggda i utrustning från privata hushåll som samlas in och överlämnas för transport till sanering, demontering, återvinning eller bortskaffande får transporteras utan att bestämmelserna i ADR/ADR-S tillämpas, inklusive särbestämmelse 376 och delavsnitt 2.2.9.1.7, när:

(i) de inte är den huvudsakliga strömkällan för driften av den utrustning de är installerade i,

(ii) utrustningen de är installerade i inte innehåller några andra litiumceller eller -batterier som används som huvudsaklig strömkälla, och

(iii) de har ett skydd från utrustningen de är installerade i.

Exempel på celler och batterier som omfattas av punkten (a) är knappceller som används för dataminnet i hushållsutrustning (till exempel kylskåp, tvättmaskiner, diskmaskiner eller i annan elektrisk eller elektronisk utrustning).

(b)
Litiumceller och -batterier i utrustning från privata hushåll som inte uppfyller kraven i punkten (a) som samlats in och överlämnats för transport till sanering, demontering, återvinning eller bortskaffande får transporteras till mellanliggande bearbetningsanläggningar utan att bestämmelserna i ADR/ADR-S tillämpas, inklusive särbestämmelse 376 och delavsnitt 2.2.9.1.7, om följande villkor är uppfyllda:

(i) utrustningen är förpackad enligt förpackningsinstruktion P909 i 4.1.4.1 med undantag av tilläggsbestämmelserna 1 och 2, eller utrustningen är förpackad i kraftiga ytterförpackningar, till exempel särskilt konstruerade insamlingsbehållare, som uppfyller följande krav:
- Förpackningarna ska vara tillverkade av ändamålsenligt material med tillräcklig styrka och lämplig konstruktion i förhållande till förpackningens kapacitet och avsedda användningsområde. Förpackningarna behöver inte uppfylla kraven i 4.1.1.3.
- Lämpliga åtgärder ska vidtas för att minimera skador på utrustningen när förpackningen fylls och hanteras, till exempel med användning av gummimattor, och
- Förpackningarna ska vara tillverkade och förslutna så de inte läcker vid transport, t.ex. med lock, ha kraftiga innerbeklädnader eller vara övertäckta vid transport. Öppningar som är konstruerade för fyllning är tillåtna om de är tillverkade för att förhindra läckage.

(ii) Det finns ett kvalitetssystem för att säkerställa att totalmängden litiumceller eller -batterier i varje transportenhet inte överstiger 333 kg.

Anm
Totalmängden av litiumceller och -batterier får uppskattas genom en statistisk metod som ingår i kvalitetssystemet. En kopia av det dokumenterade kvalitetssystemet ska på begäran uppvisas för behörig myndighet.

(iii) Kollin är märkta “LITIUMBATTERIER FÖR BORTSKAFFANDE” eller ”LITIUMBATTERIER FÖR ÅTERVINNING” utifrån vad som är tillämpligt. Om utrustning som innehåller litiumceller eller -batterier transporteras oförpackad eller på pallar i enlighet med förpackningsinstruktion P909 (3) i 4.1.4.1,
eller containrarna.

Anm
”Utrustning från privata hushåll” innefattar även utrustning som kommer från kommersiella, industriella, institutionella och övriga källor, som utifrån egenskaper och mängd motsvarar utrustning från privata hushåll. Utrustning som är lika användbar för privata hushåll som för andra icke privata användare ska anses vara utrustning från privata hushåll.
671 (1)
Denna benämning gäller även för föremål som innehåller ett litet tryckkärl med utsläppsanordning.
Sådana föremål ska uppfylla följande krav:
(a) vattenvolymen hos tryckkärlet får inte överstiga 0,5 liter och arbetstrycket får inte överstiga 25 bar vid 15 °C,
(b) minsta sprängtrycket hos tryckkärlet ska vara åtminstone fyra gånger gasens tryck vid 15 °C,
(c) varje föremål ska vara tillverkat så att oavsiktlig avskjutning eller utsläpp undviks under normal hantering, förpackning, transport och användning. Detta får uppfyllas genom att en ytterligare låsningsanordning kopplas till aktivatorn,
(d) varje föremål ska vara tillverkat så att farliga projektiler från tryckkärlet eller delar av tryckkärlet förhindras,
(e) varje tryckkärl ska vara tillverkad av ett material som inte splittras vid brott,
(f) föremålets konstruktionstyp ska genomgå en brandprovning. För denna provning ska bestämmelserna i 16.6.1.2 förutom punkt (g), 16.6.1.3.1 till 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) och 16.6.1.3.8 i testhandboken följas. Det ska kunna verifieras att föremålets tryck avlastas genom en smältsäkring eller annan tryckavlastningsanordning på ett sådant sätt att tryckkärlet inte splittras och att föremålet eller splitter från föremålet inte slungas iväg mer än 10 meter,
(g) föremålets konstruktionstyp ska genomgå följande test: En mekanism för igångsättning ska användas för att initiera ett föremål i mitten av förpackningen. Det får inte förekomma någon verkan på utsidan av kollit, till exempel så att kollit brister eller så att metallsplitter eller kärl går igenom förpackningen.

(2)
Tillverkaren ska ta fram teknisk dokumentation för konstruktionstypen, över tillverkningsprocedur såväl som över provningarna och deras resultat.

Tillverkaren ska ha rutiner som säkerställer att föremål som tillverkas i serie är gjorda av bra kvalitet, motsvarar konstruktionstypen och uppfyller kraven i (1).

Tillverkaren ska kunna överlämna sådan information till behörig myndighet vid begäran.
672 Maskiner och utrustning som transporterats under denna benämning och i överenstämmelse med särbestämmelse 301 omfattas inte av några bestämmelser i ADR/ADR-S förutsatt att de är antingen:
- förpackade i en kraftig ytterförpackning tillverkade av lämpligt material och av tillräcklig hållfasthet och konstruktion i förhållande till förpackningens volym och avsedda användning samt uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i 4.1.1.1, eller
- transporterade utan ytterförpackning om maskinerna eller utrustning är tillverkade och konstruerade så att behållarna som innehåller det farliga godset ger tillräckligt skydd.
674 Denna särbestämmelse gäller för återkommande kontroll och provning av gasflaskor med gjuten skyddskapsel enligt 1.2.1.
Gasflaskor med gjuten skyddskapsel som omfattas av 6.2.3.5.3.1 ska genomgå återkommande kontroll och provning enligt 6.2.1.6.1, anpassad genom följande alternativa metod:
- Ersätt provning som krävs i 6.2.1.6.1 (d) genom alternativa förstörande provningar.
- Utför ytterligare specifika förstörande provningar relaterade till egenskaperna hos gasflaskor med gjuten skyddskapsel.

Förfarande och bestämmelserna för denna alternativa metod beskrivs nedan.

Alternativ metod:

(a) Allmänt
Följande krav gäller för gasflaskor med gjuten skyddskapsel som serietillverkats och som grundats på svetsade gasflaskor av stål enligt EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 eller rådets direktiv 84/527/EEC, bilaga 1, del 1 till 3. Konstruktionen av den gjutna skyddskapseln ska förhindra att vatten tränger in till innerstålflaskan. Konverteringen av stålflaskan till en gasflaska med gjuten skyddskapsel ska överensstämma med de relevanta kraven i EN 1442:2017 och EN 14140:2014 + AC:2015.
Gasflaskor med gjuten skyddskapsel ska vara utrustade med självstängande ventil.

(b) Baspopulation
En baspopulation av gasflaskor med gjuten skyddskapsel definieras som produktionen av gasflaskor från endast en tillverkare av gasflaskor med gjuten skyddskapsel som använder nya innergasflaskor som tillverkats av endast en tillverkare inom ett kalenderår, baserat på samma konstruktionstyp, samma material och produktionsprocesser.

(c) Subgrupper av baspopulation
Inom ovan definierade baspopulation, ska gasflaskor med gjuten skyddskapsel som tillhör olika ägare separeras i specifika subgrupper, en per ägare.
Om hela baspopulationen ägs av en ägare, är subgruppen lika med baspopulationen.

(d) Spårbarhet
Märkningar på innerstålflaskan enligt 6.2.3.9 ska upprepas på den gjutna skyddskapseln. Dessutom ska varje gasflaska med gjuten skyddskapsel vara försedd med en individuell varaktig elektronisk identifieringsanordning. De detaljerade egenskaperna hos gasflaskorna med gjuten skyddskapsel ska registreras av ägaren i en central databas. Databasen ska användas för att:
- Identifiera de specifika subgrupperna,
- Ställa till förfogande till kontrollorgan, fyllningsstationer och behöriga myndigheter de specifika tekniska egenskaperna hos flaskorna som består av åtminstone följande: serienummer, stålflaskans produktionsserie, den gjutna skyddskapselns produktionsserie, datum för den gjutna skyddskapseln,
- Identifiera flaskan genom att länka den elektroniska anordningen till databasen med serienumret,
- Kontrollera flaskans individuella historik och bestämma åtgärder (t.ex. fyllning, provtagning, omprovning, återkallelse),
- Dokumentera utförda åtgärder inklusive datum och adress för var åtgärderna gjordes.
Registrerad data ska hållas tillgänglig av ägaren till gasflaskorna med gjuten skyddskapsel för subgruppernas hela livstid.

(e) Urvalsdragningen för statistisk bedömning
Urvalsdragningen ska vara slumpmässig bland en subgrupp enligt definitionen i punkt (c). Storleken på varje urval per subgrupp ska överensstämma med tabellen i punkt (g).

(f) Provningsrutiner för förstörande provning
Kontroll och provning som krävs i 6.2.1.6.1 ska utföras med undantag av (d) som ska ersättas med följande provningsrutin:
- Sprängprovning (enligt EN 1442:2017 eller EN 14140:2014 + AC:2015).
Dessutom ska följande provningar genomföras:
- Vidhäftningsprovning (enligt EN 1442:2017 eller EN 14140:2014 + AC:2015);
- Flagnings- och korrosionsprovning (enligt EN ISO 4628-3:2016).
Vidhäftningsprovning, flagnings- och korrosionsprovning, och sprängprovning ska utföras på varje anknutet urval enligt tabellen i punkt (g) och ska utföras efter de tre första åren i drift och därefter vart femte år.
(g) Statistisk utvärdering av provningsresultat - Metod och minimikrav
Rutiner för statistisk utvärdering enligt de relaterade avslagskriterierna beskrivs enligt följande:

(För mer info, se tabeller ADR-S för särbestämmelse 674)