Farligt.
CV1 1) Följande åtgärder är förbjudna:
(a) Lastning eller lossning på allmän plats inom tättbebyggt område utan särskilt tillstånd av Polismyndighet.
(b) Lastning eller lossning på allmän plats utanför tättbebyggt område, utan att Polismyndighet har fått förhandsmeddelande om det, är förbjuden om inte verksamheten är absolut nödvändig av säkerhetsskäl.
CV2 a) Före lastning ska lastytan på fordonet eller containern rengöras grundligt.
b) Det är förbjudet att använda eld eller öppen låga i eller i närheten av fordon som transporterar gods, samt under lastning och lossning av dessa.

CV3 Begränsning vid transport av explosiva ämnen och föremål.
CV4 Ämnen och föremål i samhanteringsgrupp L ska endast transporteras som komplett last.
CV5 Används inte
CV6 Används inte
CV7 Används inte
CV8 Används inte
CV9 Kollin får inte kastas eller utsättas för stötar. Kärl ska stuvas i fordonet eller containern så att de inte kan välta eller falla.
CV10 Gasflaskor ska läggas parallellt med eller vinkelrätt mot fordonets eller containerns längsaxel. I närheten av främre gavelväggen ska de dock lastas vinkelrätt mot längsaxeln.
Korta gasflaskor med stor diameter (ca 30 cm eller mer) får även placeras i längsled, varvid ventilernas skyddsanordningar ska peka mot fordonets eller containerns mitt.
Gasflaskor, som är tillräckligt stabila eller transporteras i lämpliga anordningar som skyddar dem mot vältning, får lastas i upprätt läge.
Liggande gasflaskor ska vara fastkilade, fastbundna eller fästa på ett säkert och ändamålsenligt sätt, så att de inte kan förskjutas.
CV11 Kärlen ska alltid lastas i den position som de är konstruerade för, och de ska vara skyddade mot varje risk att skadas av andra kollin.
CV12 Om föremålen lastas på pall, och pallarna staplas, ska varje pallager fördelas likformigt på det underliggande, om så behövs genom inlägg av ett material med tillräcklig hållfasthet.
CV13 Om ämnen läckt ut och spridits i ett fordon eller en container, så får denna användas igen först efter grundlig rengöring och i förekommande fall desinficering och sanering. Allt annat gods och föremål som transporterats i samma fordon eller container ska kontrolleras med avseende på eventuell förorening.
CV14 Gods ska avskärmas från direkt solljus och värme under transporten. Kollin får endast lagras i svala, välventilerade utrymmen, på avstånd från värmekällor.
CV15 Begränsning av transporterad mängd avseende organiska peroxider och självreaktiva ämnen
CV16 Används inte
CV17 Används inte
CV18 Används inte
CV19 Används inte
CV20 Bestämmelserna om storetikettering och särbestämmelserna V1 samt V8(5) och (6) ska inte tillämpas, förutsatt att ämnet är förpackat enligt förpackningsmetod OP1 respektive OP2 i förpackningsinstruktion P520 och att totala mängden av ämnen som detta undantag gäller begränsas till 10 kg per transportenhet.
CV21 Transportenheten ska kontrolleras noggrant före lastning. Innan transport ska transportören informeras:
- om kylsystemets drift, inklusive en förteckning över kylmedelsleverantörer längs färdvägen,
- om åtgärdsprogram som ska följas i händelse av att temperaturkontrollen förloras.
Vid temperaturkontroll enligt metoderna R2 eller R4 i särbestämmelse V8(3), ska en tillräcklig mängd ej brandfarligt kylmedel (exempelvis flytande kväve eller torris), medföras, med rimlig marginal för eventuella förseningar, såvida inte möjlighet till påfyllning är säkerställd.
Kollin ska stuvas så att de är lätt åtkomliga.
Den angivna kontrolltemperaturen ska upprätthållas under hela transporten, inklusive lastning och lossning samt alla uppehåll längs färdvägen.
CV22 Kollin ska lastas så att en obehindrad luftcirkulation i lastutrymmet åstadkommer likformig temperatur i lasten. Om innehållet i ett fordon eller en container överstiger 5000 kg av brandfarliga fasta ämnen och/eller organiska peroxider, ska lasten delas upp i sektioner av högst 5000 kg, med mellanliggande luftspalter av minst 0,05 m.
CV23 Vid hantering av dessa kollin ska särskilda åtgärder vidtas så att de inte kommer i kontakt med vatten.
CV24 Före lastning ska fordon eller containrar rengöras grundligt och särskilt ska alla brandfarliga rester (halm, hö, papper etc.) avlägsnas. Det är förbjudet att använda lättantändliga material för stuvning av kollin.
CV25 1) Kollin ska stuvas så att de är lätt åtkomliga.
2) När kollin ska transporteras vid en omgivningstemperatur av högst 15 °C eller i kylt tillstånd, ska temperaturen upprätthållas vid lossning och under lagring.
3) Kollin får lagras endast på svala platser på avstånd från värmekällor.
CV26 Trädetaljer i fordonet eller containern, vilka kommit i kontakt med dessa ämnen ska avlägsnas och brännas.
CV27 1) Kollin ska stuvas så att de är lätt åtkomliga.
2) När kollin ska transporteras i kylt tillstånd, ska kylningskedjans funktion kontrolleras vid lossning och under lagring.
3) Kollin får lagras endast på svala platser på avstånd från värmekällor.
CV28 Ämnet ska hållas åtskilt från ämnen som man vet innehåller livsmedel, konsumtionsvaror eller djurfoder:
- genom hela skiljeväggar, vilka ska vara minst lika höga som kollina, eller
- genom kollin som inte är försedda med etikett 6.1, 6.2 eller gods med UN-nr 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 eller 3245, eller
- genom ett avstånd av minst 0,8 m.
CV29 Används inte
CV33 Gäller endast vid transport av radioaktiva ämnen och föremål i klass 7och tas inte upp i denna modul
CV34 Innan tryckkärl transporteras ska det kontrolleras att trycket inte ökat på grund av eventuell uppkomst av vätgas.
CV35 Om säckar används som enda förpackning, ska de separeras i tillräcklig mån för att möjliggöra värmeavledning
CV36 Kollin ska företrädesvis lastas i öppna eller ventilerade fordon eller i öppna eller ventilerade containrar. Om detta inte är möjligt, och kollina transporteras i andra täckta fordon eller slutna containrar, ska lastdörrarna på lastbärarna vara försedda med följande märkning, där bokstäverna ska vara minst 25 mm höga:
”VARNING
INGEN VENTILATION
ÖPPNAS FÖRSIKTIGT”
Dessa uppgifter ska anges på ett språk som avsändaren anser lämpligt.
CV30 Används inte
CV31 Används inte
CV32 Används inte
CV37 Före transport ska biprodukter från aluminiumsmältning eller biprodukter från aluminiumåtersmältning kylas till omgivningstemperatur före lastning. Presenningsförsedda fordon och presenningsförsedda containrar ska vara vattentäta. Lastdörrarna på de täckta fordonen och slutna containrarna ska vara försedda med följande märkning, där bokstäverna ska vara minst 25 mm höga:”VARNING! TÄCKT/SLUTEN INNESLUTNING. ÖPPNAS FÖRSIKTIGT”
Dessa uppgifter ska anges på ett språk som avsändaren anser lämpligt.

Före lastning ska dessa biprodukter kylas till omgivningstemperatur såvida de inte har kalcinerats för att avlägsna fukt. Fordon och containrar med bulklaster ska vara tillräckligt ventilerade och skyddade mot inträngning av vatten under hela transporten.

Lastdörrarna på de täckta fordonen och slutna containrarna ska vara försedda med följande märkning, där bokstäverna ska vara minst 25 mm höga:
"VARNING
TÄCKT/SLUTEN INNESLUTNING
ÖPPNAS FÖRSIKTIGT"

Dessa uppgifter ska stå på ett språk som avsändaren anser lämpligt.