Farligt.
V1 Kollin ska lastas i täckta eller presenningsförsedda fordon, slutna eller presenningsförsedda containrar.
V2 (1) Kollin får lastas endast på EX/II- eller EX/III-fordon som uppfyller tillämpliga krav. Valet av fordon avgörs av mängden som ska transporteras, som är begränsad per transportenhet enligt "värdeberäknad mängd".

Om en transportenhet utgörs av ett EX/II-fordon och ett EX/III-fordon som båda är lastade med explosiva ämnen eller föremål, gäller den begränsning av transporterad mängd som anges för EX/II-fordon enligt tabell 9:3 för hela transportenheten.
V3 Vid transport av pulverformiga material som kan rinna ut och vid transport avfyrverkeripjäser ska containergolvet ha en ickemetallisk yta eller övertäckning.
V4 Används inte
V5 Kollin får inte transporteras i småcontainrar.
V6 Flexibla IBC-behållare ska lastas i täckta fordon eller slutna containrar, i presenningsförsedda fordon eller i presenningsförsedda containrar. Presenningen ska vara av tätt, svårantändligt material.
V7 Används inte
V8 a) Ämnen som är stabiliserade genom temperaturkontroll ska transporteras på ett
sådant sätt att kontrolltemperaturerna aldrig överskrids

b) Sättet för temperaturkontroll som väljs för transporten beror på ett antal faktorer, såsom:
- kontrolltemperatur(er) för ämne(n) som ska transporteras,
- skillnad mellan kontrolltemperatur och förväntad omgivningstemperatur,
- värmeisoleringens effektivitet,
- transportens varaktighet, och
- tillåten säkerhetsmarginal för förseningar längs färdvägen.

c) Lämpliga metoder för att förhindra att kontrolltemperaturen överskrids, anges nedan i stigande effektivitetsordning:

R1 Värmeisolering, förutsatt att ämnenas ursprungstemperatur är tillräckligt långt under kontrolltemperaturen.

R2 Värmeisolering och kylmedelssystem, förutsatt att:
- tillräcklig mängd medförs av ej brandfarligt kylmedel, (t.ex. flytande kväve eller fast koldioxid (torris)), som medger rimlig marginal för möjlig försening, eller påfyllning är säkerställd,
- flytande syre eller luft inte används som kylmedel,
- kyleffekten är oförändrad även då största delen av kylmedlet har
förbrukats, och
- det finns en varning på dörren som tydligt anger att transportenheten
måste ventileras före inträde.

R3 Värmeisolering och enkel mekanisk kylning, förutsatt att för ämnen med flampunkt lägre än summan av nödtemperaturen och 5 °C, explosionssäker elektrisk armatur (EEx IIB T3) används inne i kylutrymmet för att förhindra antändning av brandfarliga ångor från ämnena.

R4 Värmeisolering och mekanisk kylning kombinerad med ett kylmedelssystem, förutsatt att:
- de två systemen är oberoende av varandra, och
- kraven i metoderna R1 och R2 ovan är uppfyllda.

R5 Värmeisolering och dubbel maskinell kylning, förutsatt att:
- de två systemen är oberoende av varandra, frånsett den integrerade kraftförsörjningsenheten,

- vardera systemet ensamt förmår att upprätthålla tillräcklig kontroll av temperaturen, och
- för ämnen med flampunkt lägre än summan av nödtemperaturen och 5°C, explosionssäker elektrisk armatur (EEx IIB T3) används inne i kylutrymmet för att förhindra antändning av brandfarliga ångor från ämnena.

d) Metoderna R4 och R5 får användas för alla organiska peroxider och självreaktiva ämnen.

Metod R3 får användas för organiska peroxider och självreaktiva ämnen av typ C, D, E och F, samt om den högsta förväntade omgivningstemperaturen under transporten inte överstiger kontrolltemperaturen med mer än 10 °C, för organiska peroxider och självreaktiva ämnen av typ B.

Metod R2 får användas för organiska peroxider och självreaktiva ämnen av typ C, D, E och F, när den högsta förväntade omgivningstemperaturen under transporten inte överstiger kontrolltemperaturen med mer än 30 °C.

Metod R1 får användas för organiska peroxider och självreaktiva ämnen av typ C, D, E och F, när den högsta förväntade omgivningstemperaturen under transporten är minst 10 °C lägre än kontrolltemperaturen.

e) Då ämnen ska transporteras i isolerade kylda eller mekaniskt kylda fordon eller containrar, ska sådana fordon och containrar uppfylla kraven i kapitel 9.6.

f) Om ämnen har förpackats i skyddande förpackningar, fyllda med kylmedel, ska de lastas i täckta eller presenningsförsedda fordon eller slutna eller presenningsförsedda containrar. När täckta fordon eller slutna containrar används ska de vara tillräckligt ventilerade. Presenningsförsedda fordon och containrar ska ha lämmar på sidorna och baktill. Presenningen på sådana fordon och containrar ska vara av tätt, svårantändligt material.

g) Reglage och temperaturgivare i kylsystemet ska vara lätt åtkomliga och alla elektriska anslutningar ska fungera oberoende av väderleken. Lufttemperaturen inne i transportenheten ska mätas av två av varandra oberoende givare och resultatet ska registreras så att temperaturändringar lätt kan upptäckas. Vid transport av ämnen med kontrolltemperatur under 25 °C ska transportenheten vara utrustad med ljus- och ljudalarm, som drivs oberoende av kylsystemet och aktiveras vid eller under kontrolltemperaturen.

h) Ett reservkylsystem eller reservdelar ska finnas tillgängliga.

Anm Särbestämmelse V8 omfattar inte ämnen som anges i 3.1.2.6 om ämnena stabiliserats genom tillsats av kemiska inhibitorer så att SADT överstiger 50 °C. I detta fall kan temperaturkontroll krävas under transportförhållanden då temperaturen kan överstiga 55 °C.
V9 Används inte
V10 IBC-behållare ska transporteras i täckta eller presenningsförsedda fordon eller i slutna eller presenningsförsedda containrar.
V11 IBC-behållare, med undantag av IBC-behållare av metall eller styv plast, ska transporteras i täckta eller presenningsförsedda fordon eller i slutna eller presenningsförsedda containrar.
V12 IBC-behållare av typ 31HZ2 (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 OCH 31HH2) ska transporteras i täckta fordon eller slutna containrar.
V13 Om ämnet är förpackat i säckar 5H1, 5L1 eller 5M1, så ska dessa transporteras i täckta fordon eller slutna containrar
V14 Aerosolbehållare, som transporteras enligt kapitel 3.3, särbestämmelse 327, för återvinning eller bortskaffande, får endast transporteras i ventilerade eller öppna fordon eller containrar.