Farligt.
1.5D Blandsprängämne
20 Kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärfara.
22 Kyld kondenserad gas, kvävningsframkallande.
23 Brandfarlig gas.
25 Oxiderande (brandunderstödjande) gas.
26 Giftig gas.
30 Brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C) eller brandfarlig vätska eller fast ämne i smält tillstånd med flampunkt över 60 °C, uppvärmd till en temperatur lika med eller över flampunkten, eller självupphettande vätska.
33 Mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23 °C).
36 Brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), mindre giftig, eller självupphettande vätska, giftig.
38 Brandfarlig vätska (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), frätande.
39 Brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion.
40 Brandfarligt eller självreaktivt eller självupphettande fast ämne.
43 Självantändande (pyrofort) fast ämne.
44 Brandfarligt fast ämne i smält tillstånd vid förhöjd temperatur.
46 Brandfarligt eller självupphettande fast ämne, giftigt.
48 Brandfarligt eller självupphettande fast ämne, frätande.
50 Oxiderande (brandunderstödjande) ämne.
55 Starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne.
56 Oxiderande (brandunderstödjande) ämne, giftigt.
58 Oxiderande (brandunderstödjande) ämne, frätande.
59 Oxiderande (brandunderstödjande) ämne, som spontant kan leda till en häftig reaktion.
60 Giftigt eller mindre giftigt ämne.
63 Giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C).
64 Giftigt fast ämne, brandfarligt eller självupphettande.
65 Giftigt, oxiderande (brandunderstödjande) ämne.
66 Mycket giftigt ämne.
68 Giftigt ämne, frätande.
69 Giftigt eller mindre giftigt ämne som spontant kan leda till en häftig reaktion.
70 Radioaktivt ämne.
78 Radioaktivt ämne, frätande.
80 Frätande eller svagt frätande ämne.
X80 Frätande eller svagt frätande ämne som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
83 Frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C).
X83 Frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
84 Frätande fast ämne, brandfarligt eller självupphettande.
85 Frätande eller svagt frätande ämne, oxiderande (brandunderstödjande).
86 Frätande eller svagt frätande ämne, giftigt.
88 Mycket frätande ämne.
X88 Mycket frätande ämne som reagerar farligt med vatten.
89 Frätande eller svagt frätande ämne, som spontant kan leda till en häftig reaktion.
90 Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen.
99 Olika farliga ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur.
223 Kyld kondenserad gas, brandfarlig.
225 Kyld kondenserad gas, oxiderande (brandunderstödjande).
239 Brandfarlig gas som spontant kan leda till en häftig reaktion.
263 Giftig gas, brandfarlig.
265 Giftig gas, oxiderande (brandunderstödjande).
268 Giftig gas, frätande.
323 Brandfarlig vätska som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
X323 Brandfarlig vätska som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
333 Självantändande vätska.
X333 Självantändande vätska som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
336 Mycket brandfarlig vätska, giftig.
338 Mycket brandfarlig vätska, frätande.
X338 Mycket brandfarlig vätska, frätande, som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
339 Mycket brandfarlig vätska som spontant kan leda till en häftig reaktion.
362 Brandfarlig vätska, giftig, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
X362 Brandfarlig vätska, giftig, som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
368 Brandfarlig vätska, giftig, frätande.
382 Brandfarlig vätska, frätande, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
X382 Brandfarlig vätska, frätande, som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
423 Fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas, eller brandfarligt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas, eller självupphettande fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
X423 Fast ämne som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas, eller brandfarligt fast ämne som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas, eller självupphettande fast ämne som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
X432 Självantändande (pyrofort) fast ämne som reagerar farligt med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
446 Brandfarligt fast ämne, giftigt, i smält tillstånd vid förhöjd temperatur.
462 Giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
X462 Fast ämne som reagerar farligt med vatten så att giftiga gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
482 Frätande fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
X482 Fast ämne som reagerar farligt med vatten så att frätande gaser bildas.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
539 Brandfarlig organisk peroxid.
556 Starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne, giftigt.
558 Starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne, frätande.
559 Starkt oxiderande (brandunderstödjande) ämne, som spontant kan leda till en häftig reaktion.
568 Oxiderande (brandunderstödjande) ämne, giftigt, frätande.
606 Smittförande ämne.
623 Giftig vätska, som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
638 Giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), frätande.
639 Giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion.
642 Giftigt fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
663 Mycket giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt högst 60 °C).
664 Mycket giftigt fast ämne, brandfarligt eller självupphettande.
665 Mycket giftigt ämne, oxiderande (brandunderstödjande).
668 Mycket giftigt ämne, frätande.
X668 Mycket giftigt ämne, frätande, som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
669 Mycket giftigt ämne som spontant kan leda till en häftig reaktion.
823 Frätande vätska som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
839 Frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion.
X839 Frätande eller svagt frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C), som spontant kan leda till en häftig reaktion och som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.
842 Frätande fast ämne som reagerar med vatten så att brandfarliga gaser bildas.
856 Frätande eller svagt frätande ämne, oxiderande (brandunderstödjande) och giftigt.
883 Mycket frätande ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C).
884 Mycket frätande fast ämne, brandfarligt eller självupphettande.
885 Mycket frätande ämne, oxiderande (brandunderstödjande).
886 Mycket frätande ämne, giftigt.
X886 Mycket frätande ämne, giftigt, som reagerar farligt med vatten.
Vatten får endast användas efter godkännande av sakkunnig.