Farligt.
S1 Bestämmelser för transport av explosiva ämnen och föremål (klass 1)

(1) Särskild förarutbildning
Om förare, enligt andra föreskrifter som tillämpas av en fördragspart, under andra former eller i andra syften har genomgått likvärdig utbildning som den som krävs, kan specialkursen helt eller delvis utgå.

(2) Auktoriserad representant
Behörig myndighet i ett land som är fördragspart till ADR får, om nationella föreskrifter anger det, kräva att en auktoriserad representant medföljer fordonet på transportörens bekostnad.

(3) Förbud mot rökning, eld och öppen låga
Det är förbjudet att röka eller att använda eld eller öppen låga i eller i närheten av fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa. Rökförbudet gäller även användningen av elektroniska cigaretter och liknande produkter.

(4) Lastnings- och lossningsplatser
- (a) Lastning eller lossning av ämnen och föremål i klass 1 får inte ske på allmän plats inom tättbebyggt område utan särskilt tillstånd av Polismyndigheten.
- (b) Lastning eller lossning av ämnen och föremål i klass 1 på allmän plats utanför tättbebyggt område, utan att Polismyndigheten har fått förhandsmeddelande om det, är förbjuden om inte verksamheten är absolut nödvändig av säkerhetsskäl.
- (c) Om, av någon orsak, hanteringsarbete måste ske på allmän plats ska ämnen och föremål av olika slag skiljas åt enligt etiketteringen.
- (d) Om fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1 tvingas stanna för lastning eller lossning på allmän plats, ska ett avstånd av minst 50 m hållas mellan de stillastående fordonen. Detta avstånd gäller inte för fordon som tillhör samma transportenhet

(5) Konvojer
(a) När fordon, som transporterar ämnen och föremål av klass 1, färdas i konvoj, ska ett avstånd av minst 50 m hållas mellan transportenheterna.
(b) Behörig myndighet kan utfärda föreskrifter om konvojs formering eller sammansättning.

(6) Övervakning av fordon
Ämnen och föremål i klass 1 ska alltid övervakas för att förhindra skadegörelse och för att kunna larma föraren och berörda myndigheter i händelse av förlust eller brand. Bestämmelserna om övervakning gäller vid en total nettovikt av explosivt ämne (NEM) överstigande nedan angivna gränsvärden transporteras i ett fordon:
Riskgrupp 1.1: 0 kg
Riskgrupp 1.2: 0 kg
Riskgrupp 1.3, samhanteringsgrupp C: 0 kg
Riskgrupp 1.3, utom samhanteringsgrupp C: 50 kg
Riskgrupp 1.4, utom de som är uppräknade nedan: 50 kg
Riskgrupp 1.5: 0 kg
Riskgrupp 1.6: 50 kg
Ämnen och föremål i riskgrupp 1.4 med UN-nummer UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 och 0500: 0 kg
Vid blandad last ska det lägsta gränsvärdet som är tillämpligt på något av de transporterande ämnena eller föremålen användas för lasten som helhet.

(7) Låsning av fordon
Dörrar och styva luckor i lastutrymmen i EX/II-fordon och alla öppningar i lastutrymmen i EX/III-fordon som transporterar ämnen och föremål i klass 1, ska vara låsta under transporten, utom vid lastnings och lossningstillfällena.
S2 Tilläggsbestämmelser för transport av brandfarliga vätskor och gaser

(1) Bärbara ljuskällor
Lastutrymmen i täckta fordon som transporterar vätskor med en flampunkt på högst 60 °C eller brandfarliga ämnen eller föremål i klass 2, får inte beträdas av personer som har med sig andra bärbara ljuskällor än sådana som är konstruerade och tillverkade så att de inte kan antända brandfarliga ångor eller gaser som kan ha trängt in i fordonet

(2) Drift av förbränningsvärmare under lastning och lossning
Drift av förbränningsvärmare i FL-fordon är förbjuden under lastning och lossning och på lastningsplatser

(3) Åtgärder mot elektrostatiska laddningar
På FL-fordon ska en välfungerande elektrisk anslutning upprättas från fordonets chassi till jord innan tankar fylls eller töms. Dessutom ska fyllningshastigheten begränsas.
S3 Särbestämmelser för transport av smittförande ämnen
Det räcker med en 2 kg handbrandsläckare oaktat fordonets totalvikt vid transport av smittförande ämnen i klass 6.2.
S4 Tilläggsbestämmelser för transport under kontrollerad temperatur

För säker transport är det nödvändigt att upprätthålla den föreskrivna temperaturen. Allmänt ska följande utföras:
- en noggrann kontroll av transportenheten före lastning,
- instruktioner till transportören om kylsystemets drift inklusive en förteckning över kylmedelsleverantörer längs färdvägen
- åtgärdsprogram som ska följas i händelse av att temperaturkontrollen förloras
- regelbunden kontroll av drifttemperaturen, och
- tillgång till reservkylsystem eller reservdelar

Lufttemperaturen inne i transportenheten ska mätas med två oberoende givare och resultatet ska registreras så att temperaturändringar lätt kan upptäckas.
Temperaturen ska kontrolleras och antecknas var fjärde till sjätte timma.

Om kontrolltemperaturen överskrids under transporten, ska åtgärd genast vidtas för att reparera kylsystemet eller för att öka kylkapaciteten (t.ex. genom att tillsätta flytande eller fast kylmedel). Temperaturen ska även kontrolleras ofta och insats av nödåtgärder ska förberedas. Om nödtemperaturen nås, ska nödåtgärderna vidtas.
S5 Krav på skriftliga instruktioner (transportkort), ADR-intyg, och förbud mot passagerartransport samt krav på ljuskällor som inte lätt kan alstra gnistor gäller inte vid transport av UN 2908, 2909, 2910 och 2911.
S6 Gäller för klass 7 och återges inte i denna modul
S8 Om en transportenhet är lastad med över 2000 kg av dessa ämnen, får uppehåll för service så långt möjligt inte ske nära bebodda eller besökta platser. Ett längre stopp nära sådana platser är tillåtet endast med Polismyndighetens medgivande.
S9 Under transport av dessa ämnen får uppehåll för service så långt möjligt inte ske nära bebodda eller besökta platser. Ett längre stopp nära sådana platser är tillåtet endast med Polismyndighetens medgivande.
S10 När ett fordon står uppställt under perioden april till och med oktober, ska kollina skyddas effektivt mot solens inverkan, t.ex. genom skärmar placerade minst 20 cm ovanför lasten, om det krävs enligt bestämmelserna i det land där fordonet står.
S11 Om förare, enligt andra föreskrifter som tillämpas av en fördragspart, under andra former eller i andra syften har genomgått likvärdig utbildning som specialkurs klass 7 och med samma innehåll, kan specialkursen helt eller delvis utgå.
S12 Om det totala antalet transporterade kollin i en transportenhet innehållande radioaktiva ämnen inte överstiger 10, summan av transportindex inte överstiger 3 och det inte finns någon sekundärfara, behöver bestämmelserna i 8.2.1 rörande kurs för förare av fordon inte tillämpas. Emellertid ska då förare erhålla lämplig utbildning rörande transport av radioaktiva ämnen, anpassad till och lämplig för deras arbetsuppgifter. Utbildningen ska göra dem medvetna om de strålningsfaror som finns i samband med transport av radioaktiva ämnen. Sådan utbildning ska styrkas med ett intyg som arbetsgivaren tillhandahåller.
S13 (Borttagen.)
S14 Bestämmelserna om övervakning av fordon gäller oavsett vilken mängd av dessa ämnen som fordonen transporterar.
S15 Bestämmelserna om övervakning av fordon gäller oavsett vilken mängd av dessa ämnen som fordonen transporterar. Övervakning krävs inte om lastutrymmet är låst och de transporterade kollina är skyddade på annat sätt mot obehörig lossning.
S16 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 500 kg. Dessutom ska fordon som transporterar över 500 kg av dessa ämnen alltid övervakas för att förhindra skadegörelse och för att kunna larma föraren och Polismyndigheten i händelse av förlust eller brand.
S17 Bestämmelserna övervakning av fordon ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 1000 kg.
S18 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 2000 kg.
S19 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 5000 kg
S20 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 10 ton som förpackat gods (styckegods) eller totalvolymen 3000 L i tankar.
S21 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas på allt gods oavsett mängd. Dessutom ska sådant gods alltid övervakas för att förhindra skadegörelse och för att kunna larma föraren och Polismyndigheten i händelse av förlust eller brand.
Emellertid behöver bestämmelserna inte tillämpas om:
(a) lastutrymmet är låst eller de transporterade kollina är skyddade på annat sätt mot obehörig lossning, och
(b) strålningsnivån inte överstiger 5 μSv/h på någon åtkomlig punkt på fordonets utsida
S22 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 5000 kg som förpackat gods (styckegods) eller totalvolymen 3000 L i tankar.
S23 Bestämmelserna om övervakning av fordon ska tillämpas om detta ämne transporteras i totalvikt över 3000 kg i bulk på fordonet eller totalvolymen överstiger 3000 L i tank på fordonet.
S24 Bestämmelserna om övervakning ska tillämpas om totalvikten av dessa ämnen på fordonet överstiger 100 kg.